everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Ambarchi, Burlas a Urb Sounds v Spojke
redakcia
 

 

 

 

 
 
V stredu 7. mája o 20.00 sa v bratislavskom klube Spojka uskutoèní koncert DIGITÓPIA II. Po úspešnej akcii v industriálnych priestoroch tunela K54 to bude druhé podujatie z cyklu Digitópia, zameraného na uvádzanie inovatívnej elektronickej hudby. Úèinkujú: Oren Ambarchi, Martin Burlas a Urb Sounds. Koncert organizuje združenie ATRAKT ART a distribuèná spoloènos Wegart.
 
Cie¾om koncertnej série, iniciovanej èasopisom 3/4 REVUE, je predstavova umelecké projekty, ktoré tvorivým spôsobom využívajú v hudbe modernú elektroniku. Snahou je nastoli otázky o smerovaní hudby v technologickom veku a ponúknu publiku nieko¾ko možných vízií ako reakciu na stereotypné a komerèné využitie nových technológií. Prvá Digitópia pod názvom 'Dlhá noc digitálnych zvukov' bola súèasou doèasného otvorenia tunela K54 blízko bratislavskej Hlavnej stranice v októbri 2002. Oblúk pod železniènou traou rozochveli zvukové ataky z notebookov a poèítaèov exkluzívnej zostavy: predstavil sa japonský umelec Koji Asano, viedenské duo Rehberg & Bauer a bratislavská zostava Poo. Hudbu obohacoval VJ Zden/Satori vizuálmi majstrovanými v reálnom èase. Digitópia II presmeruje dianie do ob¾úbeného bratislavského klubu Spojka, kde sú opä na programe tri koncerty pod hlavièkou 'electronic soundscapes'.
 
Noiseový úvod bratislavskej experimentálnej formácie Urb Sounds vystrieda renomovaný predstavite¾ slovenskej alternatívnej scény Martin Burlas s premiérou nového elektronického projektu Audiosales, doplneného videoprojekciou. Hlavným lákadlom bude vystúpenie jednej z najvýraznejších postáv súèasného ambientu, Austrálèana menom Oren Ambarchi. Ambarchi používa elektrickú gitaru ve¾mi neobvyklým spôsobom, ktorý by sa dal najvýstižnejšie oznaèi ako 'transcendentný'. Vyludzované tóny v reálnom èase modifikuje pomocou rôznej elektroniky do fascinujúcich zvukových plôch. Ambarchiho hudba je pokojná a abstraktná. Hoci evokuje nahrávky kultových ambientných projektov ako Biosphere èi Phonophani, líši sa najmä dôrazom na využívanie tradièného nástroja ako zvukového zdroja priamo na scéne. O jeho tvorbe napísal èasopis The Wire, že je 'laboratóriom rozšírených zvukových výskumov'. V kultovom londýnskom vydavate¾stve Touch (u nás v distribúcii firmy Wegart) mu vyšli dva vysoko hodnotené albumy Insulation (1999) a Suspension (2001). V tomto období mu vychádza nová LP Triste na labeli Idea. Ambarchi má za sebou úèinkovanie so špièkami súèasnej hudby: Fennesz, Otomo Yoshihide, John Zorn, Sachiko M, Phill Niblock, Toshimaru Nakamura a ïalší.
 
 
www.orenambarchi.com
www.martinburlas.host.sk
urbsounds.szm.sk
www.wegart.sk
www.spojka.sk

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori