everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Huráá, DIGITÓPIA už po štvrtýkrát!
redakcia
 

 

 

 
 
Tentoraz dvojdòové a multimediálne pokraèovanie priebežného koncertného cyklu Digitópia už po štvrtýkrát uvádza originálnych hudobníkov, ktorí pod¾ahli novým a netradièným médiám. Traja Austrálèania, jeden Japonec, dvaja Španieli a dvaja Èesi. Dva veèery plné zvukov a obrazu.

Program Digitópie IV

20.5 štv 20.00
GO AUSTRALIA!
Mark Harwood (AU) - sticks, electricity, fire
Anthony Pateras & Robin Fox (AU) - live improvised electronics, antique synthesizers, digital manipulation
Robin Fox (AU) - electromagnetic activity, audiovisual solo set

Nekompromisný laptopový veèierok spojený s minimalistickou videoprojekciou v podaní protinožcov. Traja mladí Austrálèania združení pod labelom Synaesthesia prichádzajú po prvýkrát na Slovensko rozbali svoju audiovizuálnu šou.

21.5 pia 20.00
DIGITOPIA VS ANALOGIA
Koberce, záclony (CZ):
      Ivan Palacký - gitara, minidisk, hraèky, spev,
      Vìra Lukášová - videomix
Cremaster (ES):
      Alfredo Costa Monteiro - objekty na elektrickej gitare,
      Ferran Fages - mixpult so spätnou väzbou
Aki Onda (US/JP) - kazetové magnetofóny, gitara, elektronika

Èesko-španielske improvizaèné stretnutie oscilujúce medzi tichom a hlukom, manipulovanými mikro-nahrávkami a filmom upravovaným v reálnom èase. Na záver lahôdka v podobe vystúpenia japonského zvukového kúzelníka.

Španielski hráèi z dua Cremaster sú aktívnymi èlenmi barcelonského improvizaèného kolektívu Iba. Spojivom a východiskom ich spolupráce je skúmanie hluku. Pri práci so svojimi nástrojmi sa stále viac zameriavajú na primárne zvukové zdroje.
 
Ivan Palacký (1967) je vyštudovaný architekt, no živí sa hudbou. Hral v rôznych skupinách a podie¾al sa na mnohých zaujímavých projektoch v rámci èeskej alternatívnej scény. Väèšine ¾udí je známy ako èlen formácie Sledì, živé sledì, dnes je èlenom ambi(val)entného dua Tílko a dvojèlenného projektu Koberce, záclony, s ktorým prichádza aj do Bratislavy. Hrá na akustickú gitaru, obèas si na vernisážach zaimprovizuje na fén alebo krájaè na vajcia. Vedie si zvukový denník zo všetkých svojich ciest - zaznamenáva útržky príbehov, podivné zvuky a rozmanité “akustické chyby”.
 
Aki Onda (1967) je výraznou osobnosou súèasnej japonskej scény "technologických" improvizátorov. Do Bratislavy priváža svoj projekt Casette Memories - dlhoroèné zvukové denníky. Onda skúma hlbiny zvuku, možnosti retro média magnetófonovej kazety a ukazuje ¾udský rozmer technológie, jej poéziu a sentiment no zároveò nevypoèítate¾nos i èasté zlyhania.
 
Aki Onda úspešne pôsobil ako hip-hopový producent, v skupine Audio Sports hral spolu s Nobukazu Takemurom a Yamatsuka Eyeom (Boredoms, Naked City Johna Zorna). Spolupracoval aj takými osobnosami ako Yoshihide Otomo, Tujiko Noriko, Haco, Ikue Mori, Blixa Bargeld èi Linda Sharrock. Ako fotograf nieko¾kokrát vystavoval v Anthology Film Archives v New Yorku, umeleckom centre vedenom filmárom Jonasom Mekasom. Mienkotvorný britský hudobný èasopis The Wire oznaèil jeho sólový album Casette memories 2 za jeden z najpozoruhodnejších poèinov minulého roka.
 
 
Kto je Aki Onda?

 
 

FOTOZ <slavo> 24 máj 2004 16.41
foto z digitopie zdes: http://gallery.trip.sk/gallery/Digitopia4
 
<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori