everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Demobit 01
Nitra, Staré divadlo
15. – 16. 12. 2001

 

 

 

 
 
V prosinci se v prostorách Starého divadla v Nitøe konal Demobit – nejvìtší demoparty na Slovensku.
 
Než zaènu mluvit o samotné party, nebude asi na škodu pøiblížit trochu pojem “demoscéna”. Je to komunita lidí, kteøí tvoøí poèítaèové umìní pro zábavu, bez nároku na honoráø. Každý èlen demoscény má svùj nick neboli pøezdívku, pod kterou vystupuje a prezentuje svou tvorbu. Není to uzavøená komunita, naopak – je otevøena každému, kdo má talent, um a hlavnì chu nìco tvoøit. Na poli demoscény se formují skupiny, takzvané demogrupy, jejichž èlenové pak pøi tvorbì spolupracují.
 
Demoscéna se zaèala formovat již s rozšíøením prvních 8-bitových poèítaèù a zhruba v letech 1992 až 1993 pøešla i na PC. Dokud ještì nebyl rozšíøen internet, sceneøi si svá dílka mezi sebou vymìòovali na disketách pøi rùzných pøíležitostech – hlavnì na scenerských parties, jakou je i Demobit. A protože vìtšina lidí má soutìživého ducha a sceneøi nejsou výjimkou, zaèalo se na tìchto setkáních i soutìžit (první takovéto parties se uskuteènily v severských zemích, kde demoscéna vzkvétala nejvíce). Demoparty je tedy oficiální setkání scenerù se soutìžemi jejich tvorby. Protože tvorba na PC zahrnuje rùzné kategorie, je i tìch soutìžních mnoho. Mezi stìžejní patøí soutìže dem, inter, hudby a obrázkù. Tyto kategorie se ještì dále dìlí na rùzné podkategorie, takže soutìžních sekcí bývá na party mnoho a každý se mùže zúèastnit té, která mu vyhovuje. Co je hudba a obrázky asi každý ví, pojmy “demo” a “intro” už ale asi tak jasné nebudou. Tyto výrazy jsou známé spíše z herní oblasti, ale v demoscénì mají úplnì jiný obsah: jsou to jakési videoklipy na PC, tedy jsou syntézou audio a vizuální èásti. Ta je tvoøena pomocí naprogramovaných efektù, které jsou sladìny s hudbou. Demo tedy vìtšinou tvoøí tøi lidé – hudebník, programátor a grafik, mùže jich však samozøejmì být i více èi ménì. Hlavní dùraz se klade na originalitu a perfektní sladìní obrazu a hudby. Intra jsou jakási jednodušší dema, jejich velikost je limitována. Zde jde zase o to, vtìsnat co nejvíce efektù do co nejmenší velikosti. Pokud byste se chtìli podívat èi si poslechnout nìkteré výtvory slovenských scenerù, zabruste na www.message.sk/demos. Demobit 01 byl již pátým v poøadí. Když poodhrneme roušku historie, zjistíme, že první Demobit se konal již v roce 1994 a mìli ho na svìdomí Zdeno Hlinka a Palo Luka. Tenkrát to byla jen menší akce støedoškolského formátu, které se zúèastnilo pouze nìco pøes padesát lidí, ale už další Demobit, který byl rok na to, byl mnohem vìtším podnikem: bylo na nìm dvanáct set lidí a i pøesto, že vzhledem k tenkrát ještì malým zkušenostem poøadatelù nìkteré vìci nebyly zorganizovány úplnì profesionálnì, akce mìla velký ohlas a vlastnì díky ní se zaèala rychle rozvíjet tehdy ještì prakticky neexistující slovenská scéna. Proto se na v poøadí již tøetím Demobitì (1998) sešlo mnoho produkce a soutìžní klání skuteènì stálo za to. Tento roèník byl i organizaènì již na mnohem lepší úrovni – kromì tradièních scenerských soutìží probìhla taky real-time soutìž v programování, turnaj v Quakovi a pouštìl se (tematicky zamìøený :) film Johnny Mnemonic. Další Demobit se odehrál v roce 2000 v prostorách Starého divadla v Nitøe a byl velmi zdaøilý. Novou kategorií, která se zde objevila, bylo wild compo – tam pøišlo všechno, co se do ostatních kategorií nevešlo a nutno øíci, že wild compo si hned získalo oblibu. Pøíspìvky v nìm zúèastnìné byly totiž èasto velmi netradièní; nejvìtší oblibì se tìšila videa, která také posbírala všechny hlavní ceny.
 
Protože se atmosféra Starého divadla osvìdèila, organizátoøi se rozhodli s ním znovu spolupracovat a uspoøádat v nìm i letošní Demobit. Snad proto, že tentokrát byl poøádán tìsnì pøed Vánoci, úèast nebyla tak hojná jako na jiných roènících. Vìtšina scenerù však byla spokojena, protože nejde jen o to soutìžit, ale hlavnì setkat se s pøáteli, popovídat si, vymìnit zkušenosti... Už tradiènì se Demobitu zúèastòují nejen Slováci, ale i Èeši, kteøí taktéž vždy pøispìjí svou troškou do mlýna a pøivezou s sebou nìco ze soutìžní produkce (pozn red. a musia nám o tom písa riport ;-) Èeská a slovenská scéna jsou velmi spøátelené a Demobit je jednou z mála akcí, kdy se sceneøi z tìchto zemí mají možnost setkat.
 
Jak to tedy vypadalo onen pøedvánoèní víkend v Nitøe? Vše zaèalo v sobotu odpoledne. Nejprve se promítala dema svìtové produkce a klipy od Sofa Surfers, od sedmnácté hodiny bìžely vizuální kompilace od rakouské skupiny lanolin.at, zatímco úèastníci mìli možnost pøihlašovat své pøíspìvky do soutìže. První zaèala v podveèer a byla to soutìž 256 b intro. Nezasvìcenému se to nemusí zdát, ale vtìsnat do 256 bytù nìco zajímavého je dost tìžké. Právì o to v kategorii 256 b intro a 4 kb intro jde – programátoøi musí prokázat svùj um a do tìchto na dnešní dobu smìšnì malých velikostí vtìsnat nìco, na co se dá dívat a co ještì navíc zaujme. Efekty, grafika a nìkdy i hudba samozøejmì nejsou a ani nemohou být nijak bombastické, zato se hodnotí šikovnost a fantazie. Následovalo 4 kb intro a obrázky – tzv. pixelované i raytracované. Hlavnì v kategorii raytracovaných obrázkù se sešlo nìkolik velmi slušných pøíspìvkù, a tak bylo z èeho vybírat. Bohužel kategorie pixelovaných obrázkù byla obsazena slabì – jako by grafici byli pøíliš pohodlní vytváøet ruènì kreslené obrázky. Je to velká škoda, protože minulé Demobity se v této kategorii sešlo dost obrázkù na velmi dobré úrovni a tím pádem byla tato kategorie mnohem atraktivnìjší. Soutìžní pøíspìvky se bodovaly na hlasovací lístky, které dostal každý pøi pøíchodu na akci. Výsledky byly tedy objektivní, protože o nich nerozhodla jen nìkolikaèlenná porota, ale hlas lidu. Po tìchto soutìžních kategoriích následovala chvilka oddechu v podobì live-action, kdy se Zdeno Hlinka alias Zden ze skupiny Satori ujal VJingu na hudební mix od Abuse. Témìø hodinová produkce skuteènì stála za to. Po ní následovala soutìž v kategorii demo. U ní se nelze nezastavit. Tato královská kategorie, která je zlatým høebem každé demoparty, zde zklamala. Nebýt Zdena, který dodal jediný (!) soutìžní pøíspìvek, ani by nebyla vyhlášena. Návštìvníci minulých roèníkù mìli možnost zhlédnout vždy nìkolik zajímavých soutìžních dem, vìtšina z nich byla na vysoké úrovni. Bylo dobrým pravidlem, že soutìž byla napínavá díky pestrosti pøíspìvkù, letos tomu však bylo bohužel jinak. Zdenovo minimalistické demo si své pøíznivce urèitì našlo, mnohem zajímavìji by však vyznìlo, kdyby mohlo soutìžit s dalšími dobrými poèiny.
 
Další živý akt, tentokrát nazvaný Pooranoia, zaèal pøesnì o pùlnoci: elektronickou hudbu hrála bratislavská skupina Poo a k ruce jí byl opìt VJ Zden. Pooranoiu jste již mìli (a možná ještì budete mít) možnost zhlédnout v nìkterých bratislavských klubech. Když hodinu po pùlnoci skonèili, zaèal se promítat film od Darrena Aronofského. Nìkteøí úèastníci však již byli znaveni, a tak zaèali hledat místo, kde by mohli složit hlavu a spánkem naèerpat síly na další den. V pøedsálí se tedy zaèaly množit spacáky a v nich pravidelnì oddychující sceneøi... Ty, kteøí nevstali vèas a dobrovolnì, ze spánku v pøijatelnou ranní hodinu vytrhl ne zrovna relaxaèní soundtrack z dema Xaos. Následovalo promítání dem ze slovenské produkce a vše se chystalo na soutìže hudební. V nich bylo jako tradiènì pøíspìvkù nejvíce. Nebylo to sice jako jiné roèníky, kdy bylo hudeb pøihlášeno tolik, že musela probìhnout preselekce (pokud si dobøe vzpomínám, na minulém a pøedminulém roèníku bylo pøihlášeno do této kategorie nìjakých ètyøicet pøíspìvkù), rozhodnì se zde však již dalo mluvit o opravdové soutìži. Jako poslední probìhlo wild compo, bohužel tento rok velice slabì obsazené, a proto nebyla tato kategorie tak divácky atraktivní jako na minulém Demobitu, kde bylo asi 30 pøíspìvkù velmi rozmanitého obsahu (èasto velmi humorného :) a diváci se pøi jejich promítání dobøe bavili. Možná právì proto je tato kategorie tak oblíbena – netváøí se tak vážnì jako ty ostatní, slouží spíše k pobavení a autoøi se zde mohou skuteènì vyøádit. Pak organizátoøi spoèítali hlasy a vyhlásili napjatì oèekávané výsledky. Když porovnám poslední tøi Demobity, vidím jasný posun k širšímu zábìru chápání demoscénní tvorby a náplnì demoparty. Zatímco døíve se pouštìla èistì demoscénní produkce a soutìžní tvorba nevyboèovala z klasických kategorií, èím dál více se zde objevuje i jiný druh tvorby, konkrétnì spojení obrazového mixu s živou hudbou, práce s videem atd. Jen èinných scenerù jako by ubývalo, což je škoda. Možná ale právì tento èlánek vyburcuje ètenáøe k vlastní tvorbì a slovenská demoscéna nabere druhý dech.
 
 
poznámky a odkazy k článku
demobit
www.demobit.sk
 
demo b10
b10.satori.sk

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori