everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Dizajnér ako èitate¾ / Rozhovor s Petrom Bi¾akom
Mária Rišková
 

 

 

 
 
Grafický dizajnér, typograf a pedagóg Peter Bi¾ak (1973) je pôvodom Košièan, ktorý už nieko¾ko rokov žije v Holandsku. V štúdiu zaèal na VŠVU v Bratislave, neskôr v Paríži, Maastrichte a na študijných pobytoch v USA a vo Ve¾kej Británii. Je tvorcom písiem Fedra, Eureka a ïalších. Pred tromi rokmi založil èasopis Dot Dot Dot. Vydal knihy Neèitate¾nos (1995) a Transparentnos (1997) a publikuje èlánky v rôznych magazínoch. Prednáša na viacerých vysokých školách v Holandsku i v zahranièí. Pôsobí ako porotca odborných súaží a kurátor výstav. Jeho produkty pravidelne získavajú prestížne medzinárodné ceny a sú rovnako úspešné aj komerène.

Mám pocit, že do istej miery je okolo každého, kto žije v zahranièí akási aureola úspechu. Ty si sa presadil v Holandsku, máš svoje štúdio, vydávaš vlastný èasopis. Ako je to s tvojím odchodom zo Slovenska a s prácou, ktorej sa teraz venuješ?
Mojou motiváciou pre cestovanie nebol odchod zo Slovenska, ale skôr zvedavos získa skúsenosti v zahranièí. Možno sa to zdá ako malý rozdiel, ale myslím si, že ak sa niekto snaží pred nieèím uniknú cestovaním, tak to sa mu len ažko podarí. Je to iba ilúzia zmeny, bez skutoènej substancie. Po èase strávenom v Anglicku, USA a Francúzsku, teraz pracujem v Holandsku. Nikdy som sa však nerozhodol, že tu zostanem ži. Je to skôr posúvanie rozhodnutia odís. V tomto momente je jednoducho logické, že pracujem práve tam, odtia¾ pochádza aj väèšina mojich zákaziek. Som navyše zapojený do urèitej kultúrnej debaty, uèím na škole. A èím dlhšie èlovek niekde žije, tým je ažšie potom odís. Navyše miesto, kde žijem nie je urèené iba prácou, ale aj mojou priate¾kou. Ale všetko sa môže opä zmeni.

Ako to, že pomery v zahranièí sa s ob¾ubou preháòajú?
Je pravdou, že život v zahranièí býva èasto romantizovaný. Tráva je jednoducho vždy zelenšia u susedov. Myslím, že pobyt vonku môže prinies aj realistickejší poh¾ad na život doma – èlovek získa urèitý nadh¾ad a dokáže zhodnoti veci, v ktorých sa nachádza. Samozrejme, je ažšie budova od nuly niekde inde, ale uspokojenie z toho, že vlastnými silami nieèo dokážeš, je o to väèšie.

Do akej miery je pre dizajnéra dôležité robi vlastné projekty, nielen klientské zákazky?
Neviem to posúdi všeobecne. Pre mòa je to prirodzená súèas práce. Viac ako polovica mojich projektov je aj mnou iniciovaná a stáva sa tak rovnakou prácou ako projekty, ktoré mi donesú klienti. Jediný rozdiel je v tom, že vlastné projekty zaberú dvakrát to¾ko èasu, ko¾ko by mali zabra.

Akého druhu sú tvoji klienti a zákazky? Špecializuješ sa na nieèo?
Na zaèiatku som si chcel klientov vybera, teraz je to už práca samotná, ktorá priahuje ¾udí s podobným myslením. Skoro nikdy nepracujem pre ¾udí, ktorých nepoznám, vždy je tam nejaká referencia, dôvod preèo by sme mali spolupracova. Je to mix kultúrnych a komerèných vecí. Ja som sa to už skúšal niekde vysvetli - neviem presne, kde konèia komerèné a kde zaèínajú kultúrne projekty. Aj dot dot dot je do urèitej miery komerèný projekt, pretože sa predáva, a dnes dokonca už aj zarába (i keï ve¾mi málo). Mám rád kombináciu viacerých médií a druhov práce. Napríklad v tomto momente pracujem na dvoch knihách, dvoch webstránkach, píšem nieèo, robím na nových fontoch a pripravujem nové èíslo èasopisu. Je to hlavne rôznorodos, ktorú v práci oceòujem. Zdá sa mi, že špecializácia vedie k prílišnej profesionalizácii, keï sa èlovek snaží odstráni chyby tým, že opakuje to èo robí najlepšie. To je dos monotónne, pretože sa opakujú rovnaké postupy práce a výsledky sú tiež podobné. Grafický dizajn je skôr o tom, ako nájs adekvátne riešenie v rôznych situáciách.

V 3/4 REVUE je rubrika o grafickom dizajne, kde sa naposledy písalo o téme plagiátorstva a o inšpirácii tvorbou iných kolegov. S tým súvisí potreba pre grafického dizajnéra nauèi sa analyzova vizuálnu kultúru. Dizajnér ako èitate¾, èítanie ako metafora tvojho chápania dizajnu. "Èitate¾ský" motív sa u teba objavuje už dlhšie. Ako je to s povinnosou dizajnéra vedie pozorova a dešifrova?
Nechcel by som sa sta teoretikom, no dizajnér nemôže pracova bez toho, aby rozmýš¾al o tom, na èom práve pracuje. Všetky moje 'teórie' pochádzajú exkluzívne z práce, ktorú robím. Sú to praktické skúsenosti. Takže niè nové, to existuje v každej profesii.
A môžeme sa vráti aj k predchádzajúcim otázkam - ¾udia majú tendenciu oceòova to, o èom vedia menej. Jednou z príèin plagiátorstva je aj to, že ¾udia sa chcú zapoji do diania mimo ich prostredia. ¼udia na Slovensku môžu by takto inšpirovaní sofistikovanosou dizajnu na Západe, a naopak ¾udia tam majú tendenciu oceòova originálnos prístupu na druhej strane Európy. Po nadobudnutí rozh¾adu èlovek môže získa sebadôveru, pri ktorej už nemusí nazera iba do èasopisov a kníh, ale veri sám sebe, svojej intuícii alebo analytickému postoju.

Máš vlastné skúsenosti spojené s plagiátorstvom? Bol si už niekedy obeou alebo nebodaj páchate¾om?
Celkom urèite. Samotný systém školstva je založený na tom, že ¾udia imitujú, to èo sami oceòujú. To sa potom prenáša do praxe. Originálny dizajn asi ani neexistuje. Vždy sa spolieha na systém referencií a konvencií. Stalo sa už viackrát, že som našiel veci podozrivo podobné tomu, èo som už vytvoril, a nijako ma to neuráža, skôr som prekvapený ako ¾ahko sa adaptujú veci. Niektoré myšlienky stoja za to, aby sa recyklovali – a tu nemyslím ich formu, ale myšlienky za tým. Ak by to bol iba ich výzor (dizajn), tak to by bolo asi prázdne.

Ešte k téme èítania. Pri mojej návšteve sa mi zdalo, že v Holandsku èíta každý a všade.
Niekde som èítal, že v Holandsku je publikovaných 4000 nových kníh roène. To je mimo re-publikácií existujúcich kníh. To je dos na malú krajinu. Záujem o èítanie tu pretrváva.

Asi každého, kto pozná tvoje meno z profesionálnej stránky napadne typografia (pozn. v 3/4 REVUE è. 13 bola predstavená ukážka Bi¾akovho najúspešnejšieho fontu Eureka). Vnímaš a uvedomuješ si prepojenie medzi èítaním, o ktorom sme hovorili a tým, že sa venuješ tvorbe písma?
To je dôvod preèo sa tieto veci snažím prepoji. Tvorba písma je ve¾mi formálna záležitos, je to o venovaní pozornosti detailu, o vnútorných vzahoch medzi znakmi, o rytme. No len zriedkavo sa spája aj s obsahom, ktorý dokáže vyjadri. Je skoro nemožné nájs dizajnéra, ktorý vie vytvori funkèné písmo, a zároveò ho aj zmysluplne použi. Zdá sa, že to sú dve rôzne strany mozgu – mikro a makro poh¾ad na vec, ktoré je ažko spoji. Pre mòa je èítanie spojivom, ktoré spája moje rôznorodé aktivity.

Èo si myslíš o grafickom dizajne na Slovensku? Stíhaš sledova svojich kolegov a ich prácu?
Zaujíma ma to, no vzdialenos spôsobuje to, že nie som vždy o všetkom informovaný. Preto som rád, že som mal možnos nedávno navštívi Bratislavu a vidie, èo sa tam deje. S odstupom je asi lepšie vidie vývoj, ktorý tam celkom jasne napreduje.
 
 
www.peterb.sk
 
články autora
Who is doing the art of tomorrow?
Ars Electronica 2001
3/2001

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori