everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Who is doing the art of tomorrow?
Ars Electronica 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Linz, Rakúsko, 1. - 6. september. Namiesto hudby, tanca, ma¾by èi fotografie tu teraz máme net vision, interactive art, computer animation/visual effects a digital musics. Najprestížnejší európsky festival poèítaèového umenia bol tentoraz pod hlavièkou "TAKEOVER – who is doing the art of tomorrow?" Boli sme tam viacerí a každý to vnímal trochu inak.
 
m mariša
o oliver
s slávo
z zuzana
 
Marvin Minsky zahájil svoju prednášku na Ars Electronike (AE) v roku 1990 slovami, že je rád v Rakúsku v poslednom storoèí, kde je na stretnutia ešte potrebná fyzická prítomnos. O desa rokov neskôr ¾udia napriek radikálnemu rozvoju nových technológií stále dávajú prednos osobnému kontaktu s umelcami a umením. Poèítaèové nevynímajúc. AE mala dlhodobo poves exkluzívneho podujatia, v posledných rokoch ju však niektorí zaèali podozrieva z komercionalizácie. Tohtoroèná téma vyznieva trochu spiatoènícky: otázka, kto robí umenie zajtrajška, predsa doteraz stála v pozadí každého roèníka. Isté je, že AE nemôže obchádza popkultúru, ak chce poda ucelený obraz o aktuálnom dianí vo sfére umenia.
 
To, èo sa môže zda paradoxné, dnes už paradoxom nie je. Slovenská výprava cez deò nasávala zážitky v kontakte s umením vytvoreným pomocou najmodernejších technológií a veèer rozložila stany za mestom pri Dunaji. Raòajkovala suchú stravu, nakúpenú v hypermarkete a veèerala najvyberanejšie jedlá na honosných recepciách. Fyzický kontakt s dielami elektronického umenia má dvojité èaro: k expozícii/inštalácii môžete pristúpi buï s naèítaným textom, vysvet¾ujúcim princíp jeho fungovania, alebo nezaujato, empiricky. Pomocou nasledujúceho foto-riportu (eventuálne následnému surfovaniu po priložených webových adresách) môžete vyskúša oba varianty. o
 
Brainball
SmartSudio (Švédsko)
www.interactiveinstitute.se
 
Pri tomto stole sa dali strávi hodiny. Šport budúcnosti je milosrdný – umožní aj ¾uïom s vrodeným odporom k fyzickej aktivite zahra si hru s gulièkou. Staèí len sedie a niè nerobi, technika sa zatia¾ postará o všetko ostatné. Ideálne riešenie pre lenivých snobov/technokratov, ktorým golf pripadá ako staromódna a neefektívna spoloèenská èinnos. Brainball stavia ideu súaženia tak trochu na hlavu – vyhráva pasívnejší z dvoch úèastníkov mentálneho zápasu. Ten, ktorý je schopný sa viac uvo¾ni. Elektrické mozgové vlny protihráèov sníma èelenka-EEG senzor, posielajúci údaje do poèítaèa s appleovským procesorom G4. Na stenu sa premieta graf, v reálnom èase znázoròujúci priebeh hry a poèítaè zároveò riadi magnetom pohyb gulièky po stole. Ku komu sa bude kotú¾a? Motto "Winning by Relaxing" má istý šmrnc. Šikovnému tímu sa podarila sympatická inštalácia, aktuálny komentár k životu v rýchlej dobe plnej stresu a napätia. Bez nádychu moralizovania. s
 
Electrolobby
(Digital culture and lifestyle)
http://electrolobby.aec.at
 
High-tech vestibul v podhubí komunisticky vyzerajúceho low-tech kultúrneho domu zvaného Brucknerhaus, plný poèítaèov, projekèných plôch a ¾udského zmätku. Ide najmä o to, aby sa tu dobre cítila mladá generácia, vychutnávajúca si iskrenie života, ubiehajúceho bit po bite v digitálnej dobe. Ve¾kú èas tohto života prežije osadenstvo vo virtuálnej realite, hrajúc poèítaèové hry s fotorealistickým prostredím a pohybujúc sa po vysnených svetoch s patriènou bezprostrednosou, elánom a – ako inak – kyberhelmou. Preto treba mladým pobyt spríjemni – výkonnými procesormi, senzaèným rozlíšením monitorov, viac než pohodlným ovládaním, “premakaným” dizajnom, ktorý letí a mäkuèkými èervenými ležadlami-sedadlami prispôsobivých tvarov. K digitálnemu životu digitálny štýl – sladké hongkongské burizonové tyèinky, strieborné odevy a obuv, pri ktorej si našinec pripadá tak strašne, ale strašne staromódne. s
 
Kde sa len podelo tradièné poòatie umelca ako romantického hrdinu s uš¾achtilým duchom, oslobodzujúceho spoloènos od jej prízemných problémov? Electrolobby bol poèas trvania AE priestor, simulujúci neformálny klub, v ktorom si každý mohol sadnú na žlté cyber-sedadlo a dosýta sa zahra na poèítaèi. Parížsky tvorca TNC Network sa sústredil na Online-Games, pretože práve tam je (èasto) sústredený najväèší tvorivý potenciál a skúšajú sa najinovatívnejšie prístupy. A pravdaže – ako tvrdia samotní organizátori – je to zábava! (a priznajme si, zase hlavne peniaze). z
 
Paintball
Christoph Ebener, Uli Winters (Nemecko)
 
Výtvarnú akadémiu v Linzi na týždeò obsadili vyznávaèi cyberkultúry. Celodenné projekcie, veèerné parties a prezentácie projektov, diskusie o nezávislých médiách, krik¾avá inštalácia Paintball na fasáde (vystre¾ujúca farbu na plátno po zavolaní èísla 0800-123 456). “Toto výtvarné umenie nie je financované a zdokona¾ované na hard drives buržoáznej elitnej kultúry!” No. Keby to nebol citát z oficiálnych materiálov festivalu... m
 
Ak si naozaj myslíte, že to nie je umenie, zavolajte. Síce sa príliš neporozprávate, ale zato ak všetko pôjde tak ako má a poèítaè ani telekomunikácie nezlyhajú, hlaveò dela plného pestrých loptièiek naplnených farbou sa hrozivo vztýèi, zacieli – a prásk! Na mohutnom billboarde, zavesenom na univerzitnej budove, pribudne ïalší f¾ak. A cyklus sa môže zopakova, vrátane ïalšieho kola muèivých pochybností o zmysle umenia, života a vlastnej existencie v strastiplnom svete, plnom neoèakávaných prekvapení. Až do omrzenia a vyèerpania loptièkových zásob. s
 
Oliviero Toscani
 
Zaslúžilý majster vizuálnej komunikácie, reklamný guru a rešpektovaný fotograf pred ctihodným fórom neváhal naruši dovtedy pevné základy festivalových rituálov. Zem sa otriasla, keï Toscani v zápalistom až plamennom prejavom spochybnil ústrednú tézu Ars Electroniky, venovanej umeniu zajtrajška. Oliviero dáva prednos dnešku a produkty vlastnej kreativity hodnotí bez oh¾adu na ich technologický background. Posadnutos digitálnymi technológiami môže prinies aj isté ovocie, ale podstatné je neprekroèi mieru diktovanú zvyškami zdravého rozumu (èo ak vypnú prúd?!). Nuž, v každom prípade sa Toscanimu zapáèil grafický dizajn 3/4 REVUE (nemenej lákavé èlánky musel rétor bohužia¾ ponecha na druhej strane jazykovej bariéry), takže je tu aj ïalší dôvod veri jeho slovám. s
 
Ako sa len môžeme pýta, kto robí umenie zajtrajška? Ako keby sa pri umení dalo plánova. Proste buï stretneš sponzora a dohodnete sa alebo nie... Toscani nám poèas prednášky Creativity verzus Marketing porozprával, ako stretol svojho Luciana Benettona a ako to ovplyvnilo jeho umeleckú kariéru. Pragmaticky skonštatoval, že umenie nie je až také nezávislé a stále sa toèí okolo peòazí. Auditórium so zjavným oduševnením sledovalo Toscaniho neuverite¾né príhody s reklamnými komisiami z celého sveta. Oliviero je skrátka charizmatická osobnos. Neèudo, že má to¾ko obdivovate¾ov... z
 
Computer animation/Visual effects
 
Pod týmto názvom sa skrývala prehliadka diel digitálnych filmov, ktoré v galérii OK Centrum bežali nonstop od rána až do veèera. Dobrá správa: väèšina mladých tvorcov (priemerný vek nominovaných je okolo tridsiatky) má zmysel pre humor a zaobíde sa bez nadmerných dåžok. Všetky nominované filmy mali pod desa minút a ukážka z For the birds Ralpha Egglestona trvala dokonca len poldruha minúty. Za ten èas sa kamarátsky vták neznámeho druhu a modrej farby rozhodne zbrata s opodia¾ posedávajúcim kàd¾om. Má to len jednu chybu – nádejní súrodenci sú od neho minimálne šeskrát menší a oddychujú na tenkých drôtoch elektrického vedenia.
 
V príznaène nazvanom dielku Trick or treats sledujeme dvojèlenné detské maskované komando, ktoré poèas tradièného amerického Halloweenu túži získa sladkosti za každú cenu. Nedarí sa im to až do chvíle, kedy zbadajú domácich maèku. Kto by nevymenil pár cukríkov za zachovanie chvosta svojho štvornohého miláèika? 3D postavièky si prostriedky nevyberajú..
 
Víazný Le Processus z francúzskej dielne je variáciou na veèný motív “odtnite mu hlavu, nech nevytàèa z davu!” Armáda èiernobielych uniformne odetých postavièiek sa tupým spôsobom pohybuje nevedno kam. Príbeh zaèína vo chvíli, kedy jednej z nich v otoèných dverách spadne klobúk na zem. Keïže masa sa valí len jedným smerom, odnáša ho preè. Biela lysina okamžite zaujme pozornos davu klobuèníkov, ktorého správanie neveští niè príjemné. Obligátny motív má prekvapivú pointu: dotyèného zachráni okradnutie ïalšieho nešastníka, ktorý sa vzápätí sám stáva prenasledovaným. Metafora veèného kolobehu trestania inakosti. Conclusion: digitálnemu filmu dialógy nechýbajú. Nechýbajú mu ani nápady. Jeho hrdinovia sú akènejší ako reálni svalovci, dynamickejší ako komixové postavièky. o
 
Ars Electronica Center
www.aec.at
 
Návšteva presklenného srdca digitálneho umenia rovno na brehu Dunaja by mala by povinným bodom programu pri zastávke v Linzi. Výživnou tekutinou organizmu je samozrejme elektrina. V tele centra prúdi výah s podlahou, ktorá je zároveò obrazovkou a poskytuje mierne gýèový, no stále pomerne pôsobivý vizuálny zážitok: pri jazde hore vás to po preletení všetkých poschodí vystrelí ako raketu nad mesto, ktorého panorámou sa môžete kocha (ak vám samozrejme neprišlo zle). V skutoènosti sa však výah zastaví na najvyššom poschodí. Tam sídli príjemná internetová kaviareò, na ktorej výh¾ad sa tiež nemožno sažova. Keï sme sa dosýta povozili, zošupli sme sa až do (pod¾a podlahy-obrazovky dos strašidelných) najhlbších útrob budovy. Tam sa práve konala prezentácia interaktívneho projektu, pripraveného v rámci festivalu pre priestor s tromi projekènými plochami, zvaný mysticky Cave. Úèastníci so špeciálnymi okuliarmi vstúpili do kocky s rozmermi asi 3x3x3 m2, kde sa vzápätí stali postavami vo virtuálnom svete pod¾a vlastného výberu. Vtip bol však najmä v tom, že spolu s našou skupinkou sa v tomto svete ocitli aj postavièky, reprezentujúce ¾udí v iných, práve pripojených mestách. 3D komunikácia so vzdialenými úèastníkmi je zatia¾ iba pokusnou hraèkou, ale ktovie o chví¾u... s
 
Spatial Sounds
Marnix de Nijs, Edwin van der Heide (Holandsko)
 
Rameno s reproduktorom ohradené zábradlím kvôli bezpeènosti. Senzory monitorujú vzdialenos a pohyb objektov, obvykle divákov, v okruhu 7 metrov. Èím je objekt bližšie, tým nervóznejší stroj zaèína by. Zameriava objekt, zaèína rotova, motor vydáva mohutný zvuk, rameno rotuje èoraz rýchlejšie a pripomína rozzúreného živoèícha. Objekt sa snaží zisti princíp fungovania. Odstupuje k stenám miestnosti a znova pristupuje bližšie, beží, mení smer pohybu... Nuž, interaktívna inštalácia. m
 
RainDance
Paul de Marinis (USA)
 
Pri poh¾ade na ¾udí pobehujúcich v slneènom poèasí s farebnými igelitovými parazólmi po drevenom móle si pomyslíte svoje. Ale až kým sa nepostavíte na ich miesto. Princíp inštalácie nie je zložitý, ale efektný. Tenké prúdy vody dopadajú s rôznou intenzitou a rýchlosou na dáždnik, ktorý sa stáva osobným reproduktorom. Zvuk, ktorý voda vytvára, imituje hudobné nástroje a hrá celé melódie. Populárna interaktívna inštalácia pre deti i dospelých (s ponauèením, že všetky zvuky okolo nás sú hudbou). m
 
Matrix
Ryoji Ikeda (Japonsko)
www.brainwashed.com/ikeda
 
Predstavenie Ryojiho Ikedu sa stalo jedným z vrcholov festivalu, hoci bolo nebezpeèné pre ¾udí s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Ukážka japonskej kultúry perfekcionizmu. Pre èloveka, ktorý sa venuje viac vizuálnej kultúre ako elektronickej experimentálnej hudbe, možno položí takýto koncert na zaèiatok latku príliš vysoko. Koncert (možno by bolo lepšie používa iný názov) bol synchrónnou kombináciou zvuku a obrazu, technologickej dokonalosti a umeleckej èistoty. Obsahovo nezaažené abstraktné digitálne obrazy a rýchlo sa striedajúce nedešifrovate¾né videosekvencie boli vizuálnym sviatkom. m
 
AEnd
 
Prvý roèník AE v novom tisícroèí predsa len dáva za pravdu Minskému. Súažnú sekciu vyèerpávajúco mapuje každoroène vydávané kompendium Cyber Arts, obsahujúce podrobné informácie o úèinkujúcich a ich projektoch. Kým umelci súažia, odborníci diskutujú na sympóziu – abstrakty s k¾úèovými myšlienkami sú pravidelne publikované v zborníku. Modernejšími trofejami sú CD s ukážkami z nominovaných diel v sekcii Digital Musics a DVD s filmami kandidátov na prvenstvo v sekcii Computer Animation. Keï si uvedomíte, že vlastne celá sekcia net.artu je k dispozícii na internete on-line, staèí len vedie, kde h¾ada. Dos komplexný obraz o AE si tak môžete urobi aj bez toho, aby ste vytiahli päty z domu. O pár rokov bude všetko na webe, dostupné cez monitor, neskôr nahradený ve¾koplošnou obrazovkou s interaktívnymi... zatia¾ ale všetko po starom. Napríklad, slávnostné uvedenie exteriérového zvukového parku s hudbou Vladislava Delaya muselo by pre nepriazeò poèasia zrušené. Vzh¾adom na význam slova “delay” v slovenèine, je to vlastne príznaèné. o
 
 
poznámky a odkazy k článku
url
www.aec.at/festival2001
www.aec.at/takeover
 
online texty autora / Mária Rišková
Dizajnér ako èitate¾ / Rozhovor s Petrom Bi¾akom Plus
 
ďalšie články autora / Oliver Rehák
Bruce Sterling 16
Zden 15
FutuЯetro 14
Berlin: Die Hauptstadt 13
Urban Stories 01
Nový Most, Bratislava
13
Sound squatting 13
Počítač vás paralyzuje
Rozhovor s Alexejom Šulginom
13
Phonophani 4/2001
Rune Grammofon 3/2001
Rozhovor s Johnom Oswaldom 2/2001
Imaginárny rozhovor s Johnom Cageom 1/2001
 
online texty autora / Oliver Rehák
Kim CASCONE v Nitre! Avízo
DEADRED RECORDS - profil vo forme rozhovoru Ochom ukom
TRANSMEDIALE ’04 - FLY UTOPIA! Avízo
Bookcrossing alias èo s preèítanými knihami Ochom ukom
Transmediale.03: hrajte globálne! Ochom ukom
 
ďalšie články autora / Slávo Krekovič
Douglas Repetto: Čudné veci s elektrinou 26
Fran Ilich: Založte si banku! 26
Golo Föllmer: Hudba v sieti 23-24
Špeciálna sekcia: Médiá? Umenie? Komunity? Inštitúcie? 23-24
Hudba falošná a fiktívna / Miro Tóth 21-22
„Baumaxizácia“ verejného priestoru / Michal Moravčík 21-22
Google zje sám seba 20
Komiks ako nočná mora
Rozhovor s Maxom Anderssonom
13
Berlin: Die Hauptstadt 13
Počítač vás paralyzuje
Rozhovor s Alexejom Šulginom
13
Rozhovor s Johnom Oswaldom 2/2001
Nostalgia za budúcnosťou
Ky8ersv3t, um3n13 & myst1c1zmu5
2/2001
 
online texty autora / Slávo Krekovič
Resistence Festival: different state of mind! Avízo
DJ Spooky That Subliminal Kid v Prahe Avízo
Konfrontationen 2004: inovatívni hudobníci majú zraz v Nickelsdorfe Avízo
Jazz Saalfelden 2003 - preèo tam ís Avízo
Kúpte si Springerin! Rec
 
ďalšie články autora / Zuzana Černáková Duchová
Chuck Norris je pravicový republikánsky blázon do zbraní (Multimediálna multiúrovňová debata nielen o umení) 25
Urban Stories 01
Nový Most, Bratislava
13
 
online texty autora / Zuzana Černáková Duchová
AE 2003: Code=Law, Code=Art, Code=Life Avízo

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori