everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Urban Stories 01
Nový Most, Bratislava

 

 

 

 

 

 

 
 
Každé mesto má svoju mytológiu. Neodmyslite¾nou súèasou tej bratislavskej sú príbehy spojené s Novým mostom, ktorý je u väèšiny ¾udí vžitý pod názvom Most SNP. V celonárodnej anketovej súaži Stavba storoèia na Slovensku (hlasovali odborníci i laici) sa nedávno umiestnil na prvom mieste. Napriek tomu sú jeho strojcovia vnímaní ako likvidátori atmosféry bývalej židovskej štvrte pod hradom.
 
Skutoèný príbeh Nového mosta pozná len málokto z tisícok ¾udí, ktorí ním denne prúdia oboma smermi. O to intenzívnejšie sa okolo neho šíria fámy najrôznejšieho druhu. Rozhodli sme sa ich overi a po hrabaní sa v archívoch sme navštívili aj jedného z troch hlavných projektantov, docenta Ladislava Kušníra. Jeho názory sú uvedené kurzívou.
 
Mýtus 01: mohol stᝠaj inde
 
Ako vidno na starých dochovaných kresbách, na mieste, kde Nový most stojí, bol už za èias Rakúsko-Uhorska brod. Bratislava mala vtedy jediný most. Keï si dynamický rozvoj mesta zaèal vyžadova potrebu premostenia Dunaja, vždy sa uvažovalo aj o starom brode. Zatia¾ èo Petržalka bola ešte malebnou dedinou, medzinárodná urbanistická s témou premeny Petržalky na satelitné mesto z roku 1967 urèila polohu piatich mostov cez Dunaj. Prvý sa postavil práve Most SNP.
 
"Ako architekti sme nepovedali: tu bude most. Na to bola súaž na základe smerného územného plánu, kde sa presne stanovila jeho poloha. Na predmostie boli samostatné súaže, do ktorých hovorili urbanisti a pamiatkári. My sme mali na starosti len samotné mostné teleso. Zhodnotili sme všetky funkèné a kompozièné náležitosti Starého mesta. Preto stojí nosný pilier na petržalskom brehu."
 
Mýtus 02: robili ho stredoslováci bez citu k Bratislave
 
Hlavný architekt, profesor Lacko, síce naozaj pochádzal zo Zvolena, ale v architektonickej obci sa oceòuje spôsob, akým sa podarilo zníži poèet negatívnych zásahov do historického centra. Každý odborník potvrdí, že budova židovskej synagógy, za ktorou sa najviac banuje, nemala ve¾kú umeleckohistorickú hodnotu. Docent Kušnír hovorí o starých priestoroch podhradia s pragmatizmom profesionála, ale bez náznaku cynizmu:
 
"Všetky územné plány urèili bod premostenia Dunaja v bývalej vodnej priekope, ktorá bola medzi mestom a hradom. Bol to opevòovací systém, ktorý sa výstavbou mosta rekonštruoval, ináè by tam boli humná židovskej osady. Každý za nimi ¾utuje, ale to boli králikárne, ktoré mali Židia opreté o múry hradu. Pamiatkári povedali: koneène sa otvoria hradby. Celý tento priestor realizoval Dopravoprojekt, ktorý si vypracoval samostatný návrh. Mohlo to by urobené citlivejšie. Pokúsili sme sa navrhnú model okružnej komunikácie, ktorá by rešpektovala budovu židovskej synagógy. Takto to vyriešili v Budapešti, ale Dopravoprojekt to zmietol zo stola."
 
Málokto dnes vie, že pri prvých úvahách o projektantoch mosta sa poèítalo aj s Maïarmi. Most mali urobi údajne za to, že im naša vláda pomohla poèas revolúcie v roku 1953 a neboli to schopní zaplati. Trojica našich architektov skutoène s nimi zaèala projektova a vypracovala aj štúdiu odôvodòujúcu tvar a umiestnenie mosta. Prvý maïarský návrh však poèítal s nitovaným mostom - tak ako je to u nich bežným zvykom. Našastie sa nakoniec dala prednos modernejšej metóde - zváraniu. Mali sme totiž najslávnejšieho zváraèa na svete, legendárneho Èabelku.
 
Mýtus 03: boli to komunistickí architekti
 
Mostné teleso naprojektovalo v podstate šes ¾udí: traja architekti pod vedením profesora Lacka a traja statici pod vedením profesora Tesára. Všetci boli uèitelia. Za socializmu však bolo zakázané na Fakulte architektúry STU projektova. V západných krajinách je bežné, že profesor má svoju projekènú kanceláriu a svoje praktické vedomosti odovzdáva študentom. Poèas politických èistiek boli autori mosta zo školy vylúèení a nepozvali ich ani na slávnostné otvorenie v roku 1973 (namiesto ich mien na pamätnej tabuli donedávna stálo "Pracovníci ŠPTÚ").
 
"V roku 1970 nás vyhodili zo školy pre naše názory na okupáciu v auguste 1968. Zhodou okolností sme sa však všetci traja architekti spolu ocitli v Štátnom výskumno-projektovom a typizaènom ústave, kde sme projekt už len dorábali. Vtedy sa na škole mohlo všetko robi len po úvodný projekt - to znamená iba okótova, nie však už robi dielenskú dokumentáciu, pod¾a ktorej sa dá stava. Uèitelia mali robi výskum a uèi študentov."
 
Mýtus 04: je to obrovský, nefunkèný kolos
 
Vnútri mostného telesa sú uložené potrubia s vodou, ktorá zásobuje celú Petržalku. Dole sa museli urobi otvory (vidno ich zospodu z lodí), aby v prípade prasknutého potrubia mala voda pod vysokým tlakom kam odtiec a nestrhla celý most. Vysoký 90-metrový pylón je v skutoènosti najdôležitejším prvkom - vedú z neho závesné laná na hlavný mostný objekt. 400-metrová konštrukcia sa riešila bez priamej podpory v Dunaji: "Podmienkou súaže na most bola aj požiadavka Dunajplavby, že nosný pilier nesmie zasahova do rieky."
 
Mýtus 05: nápad s tvarom nie je pôvodný
 
V èase, keï most vznikal (1967-73), podobné objekty vo svete neboli. Pilier umiestnený mimo koryta rieky a navyše odklonený od historickej èasti mesta boli absolútnym unikátom. Istá podobnos bola s mostom v Kolíne nad Rýnom, jeho pilier však stál vo vode. (V súèasnosti už slovenské riešenie využili napríklad v Rotterdame.) Riešenie Nového mosta je však pôvodné a princíp šikmého naklonenia dokonca ve¾mi slovenský, ako spomína architekt Kušnír: "Skúšali sme všelièo, až profesor Lacko povedal: Keï koèiš sedí na voze a drží vzpínajúce sa kone na liacach, tak sa predsa musí nakloni, aby vyrovnal to napätie. S týmto princípom sme zaèali. Dvojica ståpov nám vyhovovala z h¾adiska statiky pre boèné rezonancie."
 
Mýtus 06: na vrchole je otáèajúce sa UFO
 
"Keïže pylón poskytoval výh¾ad na panorámu mesta, rozhodli sme sa, že tam postavíme nejakú plošinu, aby sa tam obèan mohol dosta. Je to logické, vysoký pilier vyžaduje protiváhu, aby sa netriasol. Nakoniec zvíazila idea kaviarnièky, ktorá však mala pôvodne trojuholníkový (!) tvar. Z h¾adiska kompozície sa nám však tie zakonèenia zdali v estetickom nesúlade s pilierom. Na televíznych vežiach sa zvyknú robi tie kaviarnièky, a tak sme navrhli disk. Nikdy sa však nemal a ani nemohol otáèa, pretože to by musel ma jeden pilier v strede a nie dva."
 
V èasoch studenej vojny malo prvenstvo sovjetskeho sajuza v kozme dôležitý propagandistický význam, a tak nieko¾kí jedinci pod¾ahli presvedèeniu, že tvar kaviarne pripomínajúci vesmírny koráb je holdom krajine socialistických bratov. Návrh kaviarne však existoval na papieri skôr, ako sa v kozme ocitol Gagarin. UFO v Bratislave ove¾a viac pripomínajú iné objekty, ale o tom niekedy nabudúce.
 
 
ďalšie články autora / Oliver Rehák
Bruce Sterling 16
Zden 15
FutuЯetro 14
Berlin: Die Hauptstadt 13
Sound squatting 13
Počítač vás paralyzuje
Rozhovor s Alexejom Šulginom
13
Phonophani 4/2001
Who is doing the art of tomorrow?
Ars Electronica 2001
3/2001
Rune Grammofon 3/2001
Rozhovor s Johnom Oswaldom 2/2001
Imaginárny rozhovor s Johnom Cageom 1/2001
 
online texty autora / Oliver Rehák
Kim CASCONE v Nitre! Avízo
DEADRED RECORDS - profil vo forme rozhovoru Ochom ukom
TRANSMEDIALE ’04 - FLY UTOPIA! Avízo
Bookcrossing alias èo s preèítanými knihami Ochom ukom
Transmediale.03: hrajte globálne! Ochom ukom
 
ďalšie články autora / Zuzana Černáková Duchová
Chuck Norris je pravicový republikánsky blázon do zbraní (Multimediálna multiúrovňová debata nielen o umení) 25
Who is doing the art of tomorrow?
Ars Electronica 2001
3/2001
 
online texty autora / Zuzana Černáková Duchová
AE 2003: Code=Law, Code=Art, Code=Life Avízo

 
 

<oné> 13 júl 2018 00.30
chujovina s tým otáčaním , netočilo sa celé ,,ufo,, len vnútorná krajná časť so stolmi a stoličkami, sám som si to zopárkrát mal možnosť overiť niekedy začiatkom 80-tych rokov sme tam často chodili
 
<Lao-c> 12 jún 2007 19.31
Zidovske kralikarne, fakt. Takze vdaka tymto ludom je Bratislava horsie, neludskejsie mesto, nez by mohla byt.
 
<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori