everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

TRANSMEDIALE ’04 - FLY UTOPIA!
Oliver Rehák
 

 

 

 

 
 
V propagaèných materiáloch organizátori Transmediale uvádzajú, že je festivalom pre "umenie, digitálnu kultúru a kreatívne využitie digitálnych médií." Stretávajú sa tu umelci, teoretici, kurátori a organizátori s radovými návštevníkmi, ktorých zaujíma ako svet vyzerá cez optiku nových médií. Prestíž Transmediale vo svete z roka na rok rastie a medzinárodný festival vystupuje z tieòa svojho staršieho súrodenca Ars electronica.

Na prelome januára a februára nemecká metropola žije predovšetkým umením nových médií. Na nieko¾kých miestach Berlína festival Transmediale vahuje domácich i turistov do vízií "brave new world" v podaní umelcov pracujúcich s digitálnymi technológiami. Tí prezentujú svoje diela, ktoré súažia o tuèné finanèné odmeny v kategóriách Interakcia, Obraz, Softvér. Pre nás je mimoriadne cenné, že medzi vyše tisíc príspevkami z celého sveta sa nestratil ïalší projekt.sk!

Home Dictate Ivora Diosiho je interaktívna poèítaèová hra, v ktorej sú postavy ovládané pomocou mikrofónu. Úlohou dvoch hráèov je rozpráva ako vodcovia. Poèítaè ich reè porovná s databázou tvorenou z prejavov rôznych osobností svetových dejín 20. storoèia od nacistov cez Martina Luthera Kinga až po súèasných politikov. Pod¾a analýzy k¾úèových slov priradí špeciálny program vašim bojovníkom isté schopnosti. Nezáleží na emocionálnom zafarbení hlasu, ale na obsahu. Èím agresívnejšie hovoríte, tým väèšiu šancu zvíazi v závereènom súboji získava váš virtuálny dvojník. "Home Dictate dáva do vzájomného vzahu umenie politických prejavov, ich schopnos manipulova masy a èo je najzaujímavejšie, vlastné ego. Tento projekt vyahuje hráèa zo sveta jeho izby do verejnej arény," píše sa v oficiálnom stanovisku poroty festivalu, ktorá èestným uznaním vyzdvihla Diosiho diela medzi dvesto príspevkami, ktoré sa ocitli v tejto kategórii.

Hlavným mottom tohto roèníka Transmediale je heslo THERE IS (NO) HOPE. FLY UTOPIA! Trocha ironicky sa organizátori rozhodli vyzva umelcov, aby preskúmali, èi na zaèiatku 21. storoèia sú už skutoène zrealizované všetky k¾úèové utópie storoèia predchádzajúceho, ktoré nieko¾kokrát zásadne zmenilo podobu sveta. Popri súaži si v Berlíne až do 15. februára môžete pozrie výstavu najzaujímavejších umeleckých diel zaoberajúcich sa spoloèenskými presahmi digitálneho média, v klube Maria am Ufer, ktorý je prebudovanou kotolòou vidie naživo hneï nieko¾ko výnimoèných koncertov (za všetky hviezdy spomeòme Kaffe Matthews, Tujiko Noriko èi Murcof-a) èi diskutova s poprednými teoretikmi nových médií na sérii panelových diskusií. Viac info nájdete na stránke festivalu. Do Berlína sa dostanete letecky ani nie za šestisíc, v tureckej štvrti Kreuzberg cez internet zoženiete noc¾ah za ïalších pársto korún, takže ak ste tam ešte neboli, máte odteraz až do 15. februára dobrý dôvod na výlet ;)

List of Winners’04

INTERACTION
Shilpa Gupta: Your Kidney Supermarket & Xeno.Bio.Lab
Rodáèka z Indie zaujala porotu hneï dvoma dielami. Inštalácia Your Kidney Supermarket a internetový projekt Xeno.Bio.Lab ukazujú pochmúrny obraz budúcnosti globálneho obchodovania, v ktorom už žiadne morálne princípy nemajú miesto.

IMAGE
Zhou Hongxiang: The Red Flag Flies
Video esej èínskeho umelca dekonštruuje heslá Maoistickej ideológie, ktorá stále ovláda naj¾udnate¾šiu krajnu na svete.

SOFTWARE
socialfiction.org: .walk
Generatívna psychogeografia v podaní združenia holandských aktivistov združených okolo servera socialfiction.org. Ich spôsob "objavovania" mesta je ve¾mi inšpirujúci. Snáï už niekto aj v BA rozhýbe a zorganizuje èosi podobné.
 
 
TRANSMEDIALE web
rozhovor s IVORom DIOSIm
 
ďalšie texty autora
Kim CASCONE v Nitre! Avízo
DEADRED RECORDS - profil vo forme rozhovoru Ochom ukom
Bookcrossing alias èo s preèítanými knihami Ochom ukom
Transmediale.03: hrajte globálne! Ochom ukom
 
články autora
Bruce Sterling 16
Zden 15
FutuЯetro 14
Berlin: Die Hauptstadt 13
Urban Stories 01
Nový Most, Bratislava
13
Sound squatting 13
Počítač vás paralyzuje
Rozhovor s Alexejom Šulginom
13
Phonophani 4/2001
Who is doing the art of tomorrow?
Ars Electronica 2001
3/2001
Rune Grammofon 3/2001
Rozhovor s Johnom Oswaldom 2/2001
Imaginárny rozhovor s Johnom Cageom 1/2001

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori