everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Rune Grammofon

 

 

 

 

 

 
 
“Rune Grammofon je nový label zameraný na vydávanie diel najdobrodružnejších a najtvorivejších nórskych umelcov a skladate¾ov. Ako hudobní fanatici, nechceme sa obmedzova len na isté žánre..”
Èítajte ïalej a sami zistíte, èi je to pravda!

 
Nórska hudba v minulosti do sveta ve¾kú dieru neurobila. Keï sa chcete blysnú medzi znalcami klasiky, v rámci konverzácie staèí utrúsi “na to, že bol Grieg tak malej postavy, jeho Klavírny koncert je skutoène ve¾ké dielo”. V menej snobskej spoloènosti zas tému Nóri-známi muzikanti rýchlo vyèerpáte parodovaním starého hitu Take on me fešákov zo skupiny A-ha. Koncentrovanejší preh¾ad aktuálneho diania vám poskytuje label charizmatického názvu Rune Grammofon.
 
Na poèiatku bol Rune..
 
Nie za všetkým treba h¾ada ženu (hoci francúzske príslovie a feministky tvrdia opak ;-) V 80. rokoch nedávno pominuvšieho storoèia sa v tieni skupiny A-ha krèilo nieko¾ko alternatívnych elektropových formácií. Jednou z nich bolo aj duo Fra Lippo Lippi, ktoré od istého kritika dostalo nálepku “Joy Division plus pop a jazz". Úspech a sebarealizácia sa zrejme nedostavili pod¾a predstáv, ale Rune Kristoffersen napriek tomu na svet hudby nezanevrel. Mladík zaèal pracova pre distribuènú spoloènos Grappa, ktorá v jeho rodnom Nórsku distribuje produkty ECM. Stále mu však vàtalo hlavou ako je možné, že o to¾kých originálnych hudobníkoch, ktorých on osobne pozná, svet mimo Nórska vôbec netuší. Keï sa pred pár rokmi stal Geir Jenssen aka Biosphere svetovou hviezdou “laptového ambientu”, Kristofferson sa preto rozhodol vyloži svoje tromfy. V roku 1997 tak uèinil gestom skutoène výrazným.
 
Trojalbum kvarteta SUPERSILENT (Arve Henriksen - trúbka+elektronika, Ståle Storløkken - syntetizátory, Jarle Vespestad - bicie, Helge Sten aka Deathprod - “audio-vírus”) bol šokom. Vekový priemer èlenov twentysomething a každý z nich za sebou skúsenosti s rôznymi žánrami. Spoloèné debutové dielo vzniklo ako záznam èírych štúdiových improvizácií. Je však rozdiel medzi improvizáciou a improvizovanou hudbou. Supersilent sú ten druhý prípad, všetok ich materiál vzniká stopercentnou mierou improvizácie. Náhoda, empatia, ale najmä zabývanie priestoru na rozhraní žánrov – to sú poznávacie znamenia skupiny, ktorá sa stala vlajkovou loïou nového labelu Rune Grammofon (RG). Na spôsob zvukového gurmánstva sa na tejto ambicióznej nahrávke miešajú prvky rôznych osobností a vplyvov ako Miles Davis, Einstürzende Neubauten, Autechre, Bill Laswell, Sonic Youth, Can, The Orb... takto na papieri to vyzerá ako pekný gu¾áš, ale ono to naozaj spolu funguje! Radikálna hudba (nahratá takmer výluène first take spôsobom) ohúrila svet. Že nový label si nebolo možné nevšimnú, má na svedomí aj mladý grafický dizajnér Kim Hiorthøy, ktorý sa stal dvorným autorom osobitého RG layoutu. V duchu jeho minimalistického prístupu Supersilent oznaèujú všetky svoje albumy a tracky výluène èíslami. 4ka sonduje možnosti kombinácie improvizovaného hrania s možnosami následného štúdiového editovania a 5ka je poskladaná z koncertných záznamov (viz. recenzia v minulom èísle).
 
Svoj dramaturgický ah Kristoffersen naznaèil aj vydaním albumu Electric klasika-veterána nórskej elektroakustickej hudby Arne Nordheima. Vzápätí dal ponuku na remixy jeho hudby dvojici Biosphere a Deathprod. Dielo Nordheim Transformed – vydarený pokus o technologicko-ideový upgrade pôvodnej hudby – zabodovalo v nieko¾kých prestížnych anketách a potvrdilo správnos orientácie RG na elektroakustickú tvorbu. Teda preferovanie spojenia modernej elektroniky s tradiènými akustickými nástrojmi.
 
Ako vzniká Rune album?
 
Predovšetkým sa hudba musí páèi mne samému. Sami hudobníci by mali vedie èo chcú. Mojím cie¾om je vždy vydáva veci, ktoré znejú novo, sviežo a “svetoborne” (ale to nie je také ¾ahké :-) Dostávam kazety a cd, niekedy demá, niekedy aj hotové produkty. Posielajú to zaèínajúci hudobníci o ktorých som v živote nepoèul, hudobníci doporuèení ¾uïmi ktorým dôverujem alebo tí, ktorí už so mnou spolupracovali.
 
S vedomím slabosti producenta Eichera pre škandinávsku hudbu, bolo v podstate len otázkou èasu, kedy príde k zaujímavému marketingovému ahu. Pre ECM už nahrávali nieko¾kí èlenovia Supersilent a tak keï raz Kristoffersen postavil na stôl originálne nahrávky v originálnom digipakovom obale, Eicher súhlasil. Od januára 2000 sa produkty RG zaèali šíri do celého sveta vychodenými distribuènými cestami.
 
Skvelým nápadom ako predstavi vlastný label je sampler. Kristofferson skompiloval iba hudbu, ktorá nebola nikde zaznamenaná, èo albumu Love Comes Shining Over The Mountains okrem informaènej hodnoty pridáva aj zberate¾ský aspekt. Okrem (ambienákom) známych mien ako Phonophani, Biosphere tu je množstvo inej pozoruhodnej hudby – prispel dokonca aj sám Rune K. pod pseudonymom Monolight a jeden track tu má popový odpadlík Magne Furuholmen (áno, ten èo hral na klávesy v A-he ;-) Zaujímavou a pre RG typickou èrtou je tu absencia rýchlych rytmov. Presnejšie, taneèných rytmov. Preèo?
 
Nejde o zámer èi pravidlo vyhýba sa taneèným aspektom hudby. Skôr sa mi zdá, že je táto scéna dos málo hudobne vzrušujúca. Mám pocit, že najlepšie èasy prežívala v prvej polovici 90. rokov a momentálne jej viacmenej vyschnutá. Vzrušujúca vec na improvizáciách a live-electronics je ignorovanie pravidelných rytmických patternov, vïaka èomu sa hudbe otvára omnoho slobodnejši priestor. Napríklad jeden z najzaujímavejších aspektov na Supersilent je živý bubeník, ktorý umožòuje spoluhráèom používa elektroniku na úplne iné veci ako rytmus.
 
Katalóg RG nie je rozsiahly – k dnešnému dòu má dvadsa titulov. Šastnos ich vo¾by umožnila Kristoffersenovi prechod do nezávislej pozície. Kým jeho prvé tituly spolufinancovala spoloènos Grappa, dnes ich financujú príjmy z predaja. Výluène z predaja. To, èo sa nepodarí ani ve¾kým firmám, vyriešili nápady a originálny prístup. Všetko sa investuje do nahrávania, obalov a nosièov. Ani sám majite¾ znaèky nie je jej zamestanec a stále pracuje pre Grappu. Vïaka tomu nevydáva ve¾a, ale pravidelne a len najlepšie veci. S exkluzívnou výnimkou Supersilent, všetci hudobníci produkujú svoje nahrávky aj inde (tento model prežitia nekomerèných aktivít je mimochodom dlhodobo vlastný aj èlenom našej redakcie ;-)
 
RG sa ve¾koformátovo zvidite¾nil aj vïaka spolupráci s mienkotvorným britským hudobným èasopisom The Wire. Všetci predplatitelia dostali s októbrovým èíslom ïalší sampler, ktorého minutáž sa delí medzi výber z posledných titulov a ukážky z chystaných noviniek. Z tých druhých stoja za zmienku sólové albumy èlenov Supersilent (Arve Henriksen a Deathprod), taneèné remixy hudby improvizujúcej ženskej štvorice Spunk alebo nové spoloèné dielko digitálno-anológového dua Alog.
 
Rune AdvertisemEnd
 
Ak chcete spozna to najzaujímavejšie èo sa v oblasti elektronickej hudby deje v dnešnom Rakúsku, kupujte produkty labelu Mego. Rune Grammofon je výkladnou skriòou súèasnej nórskej elektroakustickej hudby. RG – ten správny ventil tlaku nových technológií na hudbu! Isn`t it good, norwegian mood?
 
 
poznámky a odkazy k článku
homepage
www.runegrammofon.com
 
slovenský distribútor RG
www.divyd.sk
 
Severný vietor je..., in: Trištvrte revue è. 2/2000, str. 39-41
 
3/4 revue è. 2/2001, recenzie CD Archetti/Wiget, Tore Elgarøy, Phonophani a Supersilent
 
ďalšie články autora
Bruce Sterling 16
Zden 15
FutuЯetro 14
Berlin: Die Hauptstadt 13
Urban Stories 01
Nový Most, Bratislava
13
Sound squatting 13
Počítač vás paralyzuje
Rozhovor s Alexejom Šulginom
13
Phonophani 4/2001
Who is doing the art of tomorrow?
Ars Electronica 2001
3/2001
Rozhovor s Johnom Oswaldom 2/2001
Imaginárny rozhovor s Johnom Cageom 1/2001
 
online texty autora
Kim CASCONE v Nitre! Avízo
DEADRED RECORDS - profil vo forme rozhovoru Ochom ukom
TRANSMEDIALE ’04 - FLY UTOPIA! Avízo
Bookcrossing alias èo s preèítanými knihami Ochom ukom
Transmediale.03: hrajte globálne! Ochom ukom

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori