everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

DEADRED RECORDS - profil vo forme rozhovoru
Oliver Rehák
 

 

 

 

 
 
pozn. Boldové otázky patria autorovi, odpovede za znaèkou R richardovi imrichovi, pod M sa skrýva martin turzík. R + M = DR. (Pre menej chápavých: rišo a martin sú deadred records, rišo stojí na fotke v¾avo, martin v pozadí, chlap na fotke je neznámeho pôvodu :-)

Èo bol hlavný impulz založenia DR? Nemali ste kde vydáva vlastné veci?
R: My sme vlastné veci inde ani nechceli vydáva. Pri predstave obiehania našich „major labels“ s našimi nahrávkami nám bolo od zaèiatku trochu nevo¾no a stratili sme na to chu.
M: Bolo to tak, chceli sme si to vyda sami a vyhnú sa tak celej tej nechutnej „obchodnej“ procedúre, založili sme si teda vlastnú znaèku pod¾a našich predstáv a v tom duchu sme si aj vydali vlastnú hudbu, neskôr potom aj iných autorov.

Vyh¾adávate zaujímavé „do it yourself“ hudobné projekty - skôr vás otravujú ¾udia svojimi nahrávkami alebo ich musíte h¾ada sami?
R: Od prípadu k prípadu je to iné, niekedy dostaneme zaujímavú vec poštou, inokedy dostaneme tip na koncert od známeho alebo tvorcu poznáme už dlho osobne a podsunie nám CD.
M: Èasto nám ¾udia celkom spontánne píšu a posielajú svoju tvorbu, na našej webovej stránke sme ich k tomu doslova vyzvali. V súèasnosti je však už iná situácia, ako keï sme zaèínali, „scéna“ na Slovensku je vcelku malá, už máme aký-taký preh¾ad a hlavne okruh svojho záujmu. S našimi možnosami si nemôžeme dovoli vydáva všetkých a všetko nové a neznáme, ako od nás viacerí oèakávajú, ale myslím, že sme celkom jasne ukázali ostatným, že sa to dá svojpomocne a aj ako zhruba na to.

Aká je úroveò domácej tvorby? Vraciate ve¾a demáèov a zdôvodòujete, preèo nieèo nemôžete/nechcete vyda?
R: Ak chceš porovnáva musíš si zvoli najprv kritériá, na základe ktorých budeš porovnáva a nieèo referenèné, s èím to budeš porovnáva. Porovnáva nieèo spôsobom dobre/zle môžeš pre seba, èoho výsledkom je, že si nejakú vec púšaš dookola alebo nejaké CD vyhodíš do koša. Èo však rozumie pod pojmom nízka/vysoká úroveò? Zvuk, ktorý a zväèša prvý upúta na nahrávke? Mám odsúdi našich tvorcov len preto, že nemajú finanèné a materiálne podmienky na úrovni svojich rovesníkov na Západe? Alebo že niekto produkuje drum'n'bass 13 rokov po LTJ Bukem - Demons Theme?. Západná kultúra ešte stále expanduje a ovplyvòuje aj nás a len tažko sa tomu vyhneme. Preto úroveò domácej tvorby je v kontexte s tým, èo sa deje v našom okolí, resp. tvorcu samotného. My demáèe nevraciame, ale archivujeme si ich.
M: Ja som aj na základe niektorých obdržaných demáèov presvedèený, že na Slovensku je ve¾a „mediálne neznámych“ talentovaných ¾udí, ktorí v rámci svojich možností produkujú skvelú hudbu. A to najmä v porovnaní s neuverite¾ným množstvom braku slovenského pôvodu, ktorým nás denne kàmi väèšina slovenských rádií. Na druhej strane, a to sa už neviem ko¾kýkrát opakujem, pokia¾ tu nebude priestor na jej prezentáciu a sebaurèenie, ažko sa bude vyvíja k lepšiemu. Veï na Slovensku neexistuje ani jedno jediné tlaèené periodikum o hudbe, minimum klubov so živou produkciou, takmer žiaden priestor pre autorov v éteri, samozrejme okrem tých „vyvolených“. Staèí sa pozrie, ako to funguje len v susedných Èechách a potom sa ¾ahko chápu všetky súvislosti.

Oznaèujete sa ako label pre "novú hudbu". Nedá sa vaša produkcia presnejšie oznaèi výrazom "inteligentný pop"?
R: Myslím, že takéto a podobné nálepky sú viac-menej hra zo slovami. Naša "nová hudba" je aj preto nová, pretože nevydávame klasiku alebo nieèo podobné. Nazva nieèo ako „inteligentný pop“ pod¾a môjho názoru nie je o niè presnejšie, ako oznaèi to pojmom "nová hudba", okrem toho termín „inteligentný pop“ èímsi trochu smrdí.
M: Samozrejme, pomenovaním „nová hudba“ sa dnes oháòa kde-kto, poväèšine rôzni hudobní experimentátori alebo ešte viac hudobní publicisti. My sme ho použili tak trochu z nadšenia, keï sme s tým všetkým zaèínali a mysleli sme to skôr symbolicky. „Nová hudba“ v našom pojatí mala by tá, ktorú tu dovtedy nikto nevydával a ani nebola dovtedy mediálne presadzovaná.

Nemáte pocit, že na Slovensku sa považujú za alternatívu úplne iné veci ako inde? Èím to je?
R: Alternatíva môže vzniknú iba ako protipól vzh¾adom k nieèomu inému. Ak by masmédia tlaèili ¾uïom do hláv na 95 % povedzme deathmetal, tak aj napr. Salco bude k tomu alternatívou. To, èi západné média považujú nieèo za alternatívu a tvorba Slnko records do toho nezapadá, v našich podmienkach nie je rozhodujúce. Opä je to iba hra so slovíèkami.

Skúšali ste ponúknu vašu produkciu aj do nejakých komerèných rádií? Hrávajú vás niekde?
R: Keïže takmer vôbec nepoèúvame tunajšie rádiá (èes obèasným výnimkám) vzh¾adom k tomu, že ich produkcia ide mimo náš osobný vkus, myslíme si že to ani nemá zmysel.
M: Skladby z našich diskov na Slovensku nehrajú skoro vôbec, zato sa celkom èasto objavujú v programe široko-ïaleko jediného rádia zameraného na okrajové žánre, pražského Rádia 1, okrem neho obèasne aj v iných èeských rádiách, napr. v Rádiu Life, Express alebo Akropolis, ale hrali nás už aj v Británii v Resonance FM, BBC alebo vo viedenskom Ö1. Z toho by sa dalo usúdi, že naša hudba nemá moc rádiové predpoklady, aj keï my máme na to iný názor a myslím, že náš posledný poèin RE(D)MIXES obsahuje zopár celkom vhodných skladieb do éteru.

Zatia¾ ste vydali štyri albumy, piaty je na spadnutie. Ako/kde sa predávajú? Z èoho vlastne žije nezávislé vydavate¾stvo?
M: Na Slovensku využívame distribuènú sie spoloènosti WEGART, ktorá u nás zastupuje ve¾mi kvalitnú produkciu zahranièných znaèiek zameraných na okrajové žánre. Stále sa nám však nedarí dosta do distribúcie v Èechách, s našim nákladom a cenami nosièov sme pre nich z h¾adiska obchodného celkom pochopite¾ne úplne nezaujímaví, väèšina firiem sleduje v prvom rade svoj profit. Objavili sme sa aj v distribúcii firiem ako Southern Records alebo Clairerecords v USA, najlepšie zo zahranièných spoloèností spolupracujeme s TAMIZDATom. Máme však aj vlastný virtuálny obchod na webovej stránke a predávame aj prostredníctvom iných obchodov na Internete. Èo sa týka financovania znaèky, dá sa poveda, že recyklujeme prostriedky vložené nami do prvého nosièa, odvtedy zisky z predaja nosièov vkladáme na vydanie nových titulov a nejaké malé prevádzkové náklady. Stále je to na hrane, zatia¾ sme neboli stratoví ani ziskoví, ale nerobíme to a ani sme nechceli robi pre peniaze a zisk.

Ko¾ko kusov lisujete? Je to stále rovnaké alebo sa to líši pod¾a interpreta?
R: Vzh¾adom na naše možnosti a obmedzený okruh poslucháèov sa naše náklady pohybujú iba v rozmedzí od 300 - 1000 ks a bolo to zatia¾ individuálne pod¾a aktuálnych podmienok, spravidla kompilácie majú o nieèo väèší náklad ako samostatné albumy, pretože sú prístupnejšie pre väèší poèet poslucháèov. Pomaly sa z nich však už stávajú zberate¾ské rarity, pretože 2 tituly už sú úplne a jeden takmer vypredaný, o dolise však zatia¾ neuvažujeme.

Albumy pod vašou znaèkou sú zaujímavé aj nekonvenèným dizajnom. Pestujete si vlastný image alebo každý cover súvisí iba s jediným konkrétnym CD?
R: Obal je takým istým vyjadrovacím prostriedkom, teda kanálom v komunikácii medzi nami a poslucháèmi ako hudba, netvoríme ho však so zámerom zvýši predaj, za každú cenu zauja alebo nieèo podobné, je to proste naše sebavyjadrenie.
M: Obal spoluvytvára identitu produktu - nahrávky a my sa snažíme, aby obe zložky, hudobná aj vizuálna, boli v úplnej harmónii, aby originálny hudobný záznam mal celkom prirodzene aj unikátny, kvalitne spracovaný obal. Zároveò je to ve¾ký priestor na vlastnú realizáciu aj na poli grafického designu. Napríklad Vlado Ïurajka aka ABUSE si pre svoje EP Sleepfields, ktoré sme vydali asi pred rokom, navrhol a spracoval obal sám a vzniklo tak pozoruhodné dielo po hudobnej aj výtvarnej stránke.

Redmixes sú už vaša druhá kompilácia - pod¾a èoho ste vyberali, koho zaradi na sampler?
M: Pri zrode tejto kompilácie bol od zaèiatku môj nápad, aby sa vymenili a zremixovali navzájom po 2-3 skladby medzi autormi, ktorých na našej znaèke preferujeme a väèšina ktorých sa už zjavila na našej prvej kompilácii „Ve¾ké uši majú strach/Deadred to bed“. Vznikol pomerne kompaktný výber zaujímavých spracovaní jednotlivých skladieb a vôbec nebolo nutné uplatòova nejaké striktné kritériá pri výbere, bolo to tak povediac „ušité na mieru“. Dúfame, že sa bude predáva tak dobre ako tá prvá, doterajšie ohlasy a recenzie, zatia¾ iba z èeských médií, sú pomerne priaznivé.
 
 
DEADRED web
WEGART web
 
ďalšie texty autora
Kim CASCONE v Nitre! Avízo
TRANSMEDIALE ’04 - FLY UTOPIA! Avízo
Bookcrossing alias èo s preèítanými knihami Ochom ukom
Transmediale.03: hrajte globálne! Ochom ukom
 
články autora
Bruce Sterling 16
Zden 15
FutuЯetro 14
Berlin: Die Hauptstadt 13
Urban Stories 01
Nový Most, Bratislava
13
Sound squatting 13
Počítač vás paralyzuje
Rozhovor s Alexejom Šulginom
13
Phonophani 4/2001
Who is doing the art of tomorrow?
Ars Electronica 2001
3/2001
Rune Grammofon 3/2001
Rozhovor s Johnom Oswaldom 2/2001
Imaginárny rozhovor s Johnom Cageom 1/2001

 
 

<turzo> 08 jún 2004 19.42
diskusia mlkva, zato vcelku plodna ;)) dolezite je, ze sa aspon niekto ozval...
 
abuse <martin> 26 máj 2004 01.46
je super!!!!
bohuzel mi utekl prazsky koncert, ale stahl sem si zaznam toho koncertu z jeho stranek...a.... lahudka!!!!!! dekuji pekne!
 
<dusan> 19 máj 2004 14.11
tomu hovorim diskusia ;)) mam nejaky tech bug?
 
<195.76.0.247> 16 máj 2004 17.24

 
<62.15.142.52> 15 máj 2004 00.27

 
<219.1.142.72> 14 máj 2004 05.41

 
<66.83.220.210> 13 máj 2004 23.53

 
<216.43.177.122> 13 máj 2004 18.15

 
<207.241.152.39> 12 máj 2004 01.02

 
<209.35.187.116> 12 máj 2004 01.02

 
<< < 1/4 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori