everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Phonophani

 

 

 

 

 
 
Vlastným menom Espen Sommer Eide je po Geirovi Jenssenovi druhý najznámejší nórsky hudobník. V krajine na severe Európy sa na sklonku 20. storoèia sformovala ve¾mi osobitá podoba elektronickej hudby a práve on a Biosphere patria k tým, ktorí ju ovplyvnili v zásadnej miere. Keï som mu mailom navrhol rozhovor, poslal mi rovno otázky aj odpovede. Ideálny objekt pre slovenských novinárov.
 
Èo znamená ”Phonophani”?
Je to umelá konštrukcia slov phono (zvuk) a phani (stáva sa vidite¾ným, ako napríklad vízia epifánií). Neskôr ma už príliš nezaujímal ten religiózny podtext, ale skôr výroba ve¾kých emócií a vášní pomocou hudby.
 
Ako by si opísal hudbu svojho nového albumu Genetic engineering niekomu, kto ju v živote nepoèul?
Hm, to je dos zložité... Možno úplne svieži poslucháè by mohol pochopi o èo ide, keby si predstavil hudbu ako istý druh koláže. Bity a kusy zvukov sú samplované z najrôznejších zdrojov – hudba iných ¾udí, moje vlastné nahrávky, šumy a ruchy, moviesoundscapes (audio fragmenty povyberané z videokaziet) a pod. – ktoré sú následne zlepené spolu do 3- až 10-minútových zvukových plátien. Výsledok je starostlivo aranžovaný pomocou rôznych techník tak, aby sa stali hudbou, t. j. rytmickými, melodickými a harmonickými štruktúrami.
 
Phonophani je tvoj sólový projekt. V èom sú hlavné rozdiely v porovnaní s prácou v duu Alog s Dag-Are-Hauganom?
Ja som vlastne diktátor! Mám príliš ve¾a koneèných názorov na zvuk pri spolupráci s ostatnými ¾uïmi. Nazdávam sa, že to bola dos šastná náhoda nájs Daga, s ktorým som bol schopný spolupracova. Zhodneme sa na mnohých veciach, a keï nie, silnejší argument zvíazí. Žiadne kompromisy! Pracova osamote je zložitejšie. Zvykol som si na okamžitú spätnú väzbu od Daga a náhle som musel opä zaèa dôverova iba vlastným inštinktom. Èo však poèuje autor, je väèšinou úplne odlišné od toho, èo vníma poslucháè. Èlovek nemá prístup k vonkajšiemu pocitu z hudby. Je to aj osamelá skúsenos, povedal by som, že je podobná písaniu románu – nikto iný nezdie¾a takú intenzívnu rados a šastie ako ja pred svojím Powerbookom.
 
Z tvojej hudby mám pocit akéhosi svojského vyrovnávania s ambientom.
Osobne nemám ve¾mi rád ambient. Je príliš indiferentný a abstraktný. Samozrejme, sú tu výnimky, ako napríklad Biospherova Substrata èi iné albumy vyhýbajúce sa pasciam new age. Hoci Genetic Engineering obsahuje aj tiché pasáže, tie ”najambientnejšie” som sa snažil intenzívne rozvibrova, aby unikli efektu dizajnérskej zvukovej tapety.
 
Práve to je zaujímavé. Chví¾u znejú ambientné pasáže, inde poèujeme prvky popu, elektronickej èi elektroakustickej hudby, ale celok sa vzpiera obmedzeniam jediného štýlu alebo žánru.
Myslím, že to sedí. Obzvl᚝ popový aspekt bol pri druhom sólovom CD dos dôležitý. Chcel som zachyti melódie tesne pred tým, než sa stanú ”chyt¾avé”, nelešti ich ako sa to robí v popmusic. Môj debutový album balansuje medzi hudbou a èistými audio signálmi. Pri práci na Genetic Engineering som sa pokúsil prida rovnovážny bod medzi chyt¾avou melódiou a náhodnou zbierkou tónov (ako keï sa diea pokúša vybrnka na klavíri známu melódiu). Kvôli tomu som èasto použil hneï prvé záznamy – ako je to zrejmé najmä v skladbách Saltwater a Fertilizer. Bod rovnováhy je mimoriadne dôležitý, pretože je to pod¾a mòa jedna z techník, pomocou ktorých poslucháè dokáže vníma hudbu ako nieèo viac, než len priamu komunikáciu so mnou alebo cédéèkom a kde sa stráca pôvodný zdroj hudby.
 
Patríš medzi zvukových inžinierov, ktorí si programujú vlastný softvér, aby mali úplnú kontrolu nad výsledkom? Èo hovoríš na názor Markusa Poppa, ktorý tvrdí, že to je jediná cesta ku kreativite v rámci elektronickej hudby bez toho, aby sa infikovala komerèným mainstreamom?
Príliš ma nezaujíma ”boj proti mainstreamu”, ale nazdávam sa, že Popp naèrtol jednu z možných ciest rozvoja hudby. Keï mám live act, èasto používam projekciu screenu z môjho Powerbooku s ïalšími aplikáciami, ktoré si vytváram v rámci MAXu (pozn. red. špièkový profesionálny audio-softvér pre Mac-y). Audiovizuálny rozmer redefinuje koncertnú situáciu, dochádza k spojeniu hudobnej performance s technologickou exhibíciou. Je to tiež ve¾mi romantický spôsob vytvárania vlastného nástroja. V súèasnosti je príprava na koncert viac o manipulácii nástroja, resp. softvéru, než o zvyèajnom dlhoroènom drile s cie¾om získa virtuóznu hráèsku techniku.
 
Pomerne ¾ahká dostupnos a ovládate¾nos poèítaèov však splodila aj množstvo zbytoènej hudby. Výsledkom je každodenný audiosmog, otravný monopol priemeru.
Niekedy ma tiež doráža to, èo sa bežne produkuje v posledných rokoch. Prízemnosti a komercia. Nekupujem si skoro žiadne nosièe. Každodenným zdrojom hudby sú televízne reklamy, ktoré úplne ovládli estetiku hudobného videa. Mimo ultraextrémnych experimentov nie je prakticky možné urobi niè, èoho by sa vzápätí nezmocnili nahrávacie spoloènosti, filmový priemysel alebo trh ako taký. V reklamách na autá už som dokonca poèul aj zvuky à la Merzbow. Keï chce niekto by nekomerèným v pravom slova zmysle, musí robi hudbu bez publika. Jedinou alternatívou je pokúsi sa o vyrovnanie s komerciou a vytvori nieèo ako pop pop music. Myslím, že druhý album Duck Rabbitt ide práve touto cestou.
 
Na Genetic Engineering prekvapuje používanie ¾udského hlasu. Doteraz si robil takmer výluène len inštrumentálnu hudbu, zatúžil si po pesnièkách?
Každý, kto poèul album, si myslí, že ide o vokodér. Spieva však poèítaè. Zasekol som sa v programe umožòujúcom nahra melódiu, vloži slová a výsledkom je dokonalý digitálny hlas. Pomocou rôznych manipulácií som sa ho snažil trochu zhumanizova. Tu opä rezonuje rovnovážny bod – medzi ¾udským a kybernetickým prvkom. Rád ¾udí nútim h¾ada krásu v nieèom takom neorganickom, ako je hlas generovaný poèítaèom.
 
V elektronickej hudbe texty a slová nie sú príliš dôležité. Tvoje skladby však majú poetické názvy a èasto vychádzajú z mimohudobných ideí. Napríklad, preèo práve genetické inžinierstvo? Ako to súvisí s hudbou?
Génové manipulácie sú doslova to isté ako samplovanie. Nie je to analógia. Gény znamenajú ”zdroje”, z ktorých môže vzniknú nieèo nové tak, že originály zostanú ukryté (a preto nevymáhate¾né autorským právom). Je príznaèné, že hudba založená na samplovaní vzbudzuje v radoch konzervatívcov rovnaké reakcie ako názory verejnosti na genetické manipulácie.
 
Phonophani aka Espen Sommer Eide (1972) prepadol hudbe už v útlom detstve. Ako šesroèný trápil flautu a trúbku, neskôr hrával na bicie v rôznych skupinách v rodnom nórskom mesteèku Tromsø. V roku 1996 zaèal experimentova s poèítaèmi a samplermi. Keï o dva roky neskôr predviedol svoje výsledky spoluobèanovi menom Geir Jenssen, okamžite prišla ponuka na debutový album. Bola to prvotina nielen projektu Phonophani, ale aj prvá nahrávka na labeli Biophon vôbec. Eideho ïalšie hudobné osudy zásadne ovplyvnilo stretnutie s dvoma ïalšími Nórmi – gitaristom Dag-Are-Haganom a producentom Rune Kristoffersenom. Vzniklo duo Alog a všetky doterajšie Eideho albumy boli vydané na znaèke Rune Grammofon. V roku 2001 vyprodukoval Phonophani dve nové nahrávky.
 
 
poznámky a odkazy k článku
diskografia
 
Sólo: Phonophani (Biophon records 1998), Genetic Engineering (Rune Grammofon 2001)
 
ALOG: Red Shift Swing (Rune Grammofon 1999), Duck Rabbitt (Rune Grammofon 2001)
 
url
www.alognet.com/phonophani
www.runegrammofon.com
www.wegart.sk
www.divyd.sk
 
ďalšie články autora
Bruce Sterling 16
Zden 15
FutuЯetro 14
Berlin: Die Hauptstadt 13
Urban Stories 01
Nový Most, Bratislava
13
Sound squatting 13
Počítač vás paralyzuje
Rozhovor s Alexejom Šulginom
13
Who is doing the art of tomorrow?
Ars Electronica 2001
3/2001
Rune Grammofon 3/2001
Rozhovor s Johnom Oswaldom 2/2001
Imaginárny rozhovor s Johnom Cageom 1/2001
 
online texty autora
Kim CASCONE v Nitre! Avízo
DEADRED RECORDS - profil vo forme rozhovoru Ochom ukom
TRANSMEDIALE ’04 - FLY UTOPIA! Avízo
Bookcrossing alias èo s preèítanými knihami Ochom ukom
Transmediale.03: hrajte globálne! Ochom ukom

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori