everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Konfrontationen 2004: inovatívni hudobníci majú zraz v Nickelsdorfe
Slávo Krekovič
 

 
 
Festival inovatívnej a improvizovanej hudby v rakúskom Nickelsdorfe je od našich hraníc vzdialený len nieko¾ko desiatok kilometrov a väèšina z umelcov, ktorí sa na òom každoroène predstavia, patrí ku svetovej špièke.

Názov Konfrontationen vcelku vystihuje, o èo tu ide: stretnete sa tu s hudbou, ktorá už dávno opustila jasne definovate¾né žánrové hranice a ktorú môžeme pokojne oznaèi za avantgardu v tom najlepšom zmysle slova. Hoci sa usporiadate¾ volá Jazzgalerie Nickelsdorf, otvorenos dramaturgie zahanbuje mnohé jazzové festivaly, ktoré si ešte nestihli všimnú, kde možno v dnešnej hudbe nájs kreatívny prístup. Na tohtoroènom festivale vystúpi viacero hviezdnych mien z oblasti free jazzu a vo¾ne improvizovanej hudby: energický holandský bubeník Han Bennink, saxofonista Michael Moore, zástupcovia viedenskej elektronickej scény Dieb 13 èi Klaus Filip, kazašsko-turecká speváèka Saadet Türköz (v apríli sa predstavila v bratislavskom A4 – nultom priestore) a taktiež viedenské elektroakustické trio Lop Nor (Berghammer, Neugebauer, Barkoczy). Riadnym „nárezom“ bude zrejme vystúpenie netradièného postpunkovo-rockovo-freejazzového kvarteta, v ktorom úèinkujú gitaristi Andy Moor a Terrie Ex, sprevádzaní Tonym Buckom a Paulom Lovensom na perkusiách. Sólové predstavenie britského experimentátora Phila Mintona uvedie nede¾ný program, ktorý vyvrcholí jeho spoloèným koncertom so švajèiarskym triom Koch/Schütz/Studer. Do Nickelsdorfu sa oplatí prís – ak už kvôli nièomu inému, tak kvôli závereènému koncertu „Condution 140“, kde budú spolu interagova festivaloví hostia pod dirigentským doh¾adom newyorského multimediálneho umelca Butcha Morrisa.
 
 
Konfrontationen 2004
 
ďalšie texty autora
Resistence Festival: different state of mind! Avízo
DJ Spooky That Subliminal Kid v Prahe Avízo
Jazz Saalfelden 2003 - preèo tam ís Avízo
Kúpte si Springerin! Rec
 
články autora
Douglas Repetto: Čudné veci s elektrinou 26
Fran Ilich: Založte si banku! 26
Golo Föllmer: Hudba v sieti 23-24
Špeciálna sekcia: Médiá? Umenie? Komunity? Inštitúcie? 23-24
Hudba falošná a fiktívna / Miro Tóth 21-22
„Baumaxizácia“ verejného priestoru / Michal Moravčík 21-22
Google zje sám seba 20
Komiks ako nočná mora
Rozhovor s Maxom Anderssonom
13
Berlin: Die Hauptstadt 13
Počítač vás paralyzuje
Rozhovor s Alexejom Šulginom
13
Who is doing the art of tomorrow?
Ars Electronica 2001
3/2001
Rozhovor s Johnom Oswaldom 2/2001
Nostalgia za budúcnosťou
Ky8ersv3t, um3n13 & myst1c1zmu5
2/2001

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori