everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

DJ Spooky That Subliminal Kid v Prahe
Slávo Krekovič
 

 

 

 
 
V piatok 13. augusta v ÈR po prvýkrát vystúpi americký DJ Spooky That Subliminal Kid. V pražskom klube Radost FX sa od 22.00 pred koncertom vedúcej postavy newyorskej illbientnej scény predstavia DJs Blue (eclectica, Praha) a Kmin (Ext Dust, CZ).

V roku 1995 sa pod znaèkou vydavate¾stva Knitting Factory vynorila zvláštna nahrávka. Kompilácia s názvom Necropolis po prvýkrát odhalila šavnatý prierez newyorskou hudobnou scénou, hlásiacou sa k dovtedy neznámemu pojmu illbient. Jej zostavovate¾om aj pôvodcom nieko¾kých skladieb bola tajomná postava s pseudonymom DJ Spooky That Subliminal Kid. Nahrávku sprevádzal filozoficky podkutý text od akéhosi Paula D. Millera, vysvet¾ujúceho význam a postavenie hráèov na gramofóny v novodobej kultúre. Nie každý tušil, že DJ Spooky a Paul D. Miller sú jedna a tá istá osoba, aj keï prvý z nich sa venuje skôr hudbe a druhý teoretickým textom. Absolvent francúzštiny a filozofie z tejto kombinácie vyažil maximum a nielen že nadviazal na postmoderných myslite¾ov, ale ich myšlienky aj realizoval v praxi. „Dajte mi dve platne a stvorím vám vesmír“, tvrdí DJ Spooky, ktorý sa už v projekte Necropolis netajil svojou ambíciou stava zo zvukov nové svety.

Paul D. Miller, ktorý tvrdí, že každý DJ je chodiacou rádiostanicou, sa narodil v roku 1970 a v osemdesiatych rokoch bol aktívny na washingtonskej hardcorovej a punkovej scéne. Po vyštudovaní filozofie a francúzskej literatúry sa presahoval roku 1992 do New Yorku, kde sa èoskoro stal vplyvnou osobnosou. Doviedol do dokonalosti techniku yvukovej koláže a stal sa tak jednou z najdôležitejších postáv postmodernej hudby, prepájajúcej subkultúru ulice a "vysoké umenie". Okrem audionahrávok publikuje v renomovaných èasopisoch a vydal aj nieko¾ko kníh, èo dokazuje, že DJ Spooky je nielen šikovný praktik, ale aj brilantne mysliaci teoretik popkultúry.

Vïaka svojmu talentu a vizionárskym schopnostiam sa v druhej polovici 90. rokov DJ Spooky zaradil medzi najdôležitejšie postavy inovatívnej hudby. Bariéry medzi jednotlivými žánrami nepovažoval nikdy za nieèo neprekonate¾né a tak impulzy pre svoju hudbu èerpá rovnako zo subkultúrneho prostredia hip-hopu a èiernej pouliènej kultúry, ako aj z akademickej elektroakustickej kompozície. K¾úèové pojmy, ktorými by sa jeho tvorba dala popísa, sú ako vystrihnuté zo slovníka súèasnej filozofie: médiá, simulakrum, smr autora. Napriek vysoko rozvinutému abstraktnému konceptuálnemu mysleniu nie je hudba DJa Spookyho intelektuálnou exhibíciou, ale suverénnou pripomienkou toho, že subkultúra a akademické prostredie nemusia hovori odlišnými jazykmi.

Hudba DJa Spookyho nerozpráva príbehy, ako to robia napríklad hip-hopoví speváci, ale pod¾a jeho vlastných slov vytvára akési prostredie, do ktorého sa poslucháèi môžu ponori a pohybova sa v òom. Virtuálna realita, ktorú musíme vníma sluchom. Výraznou èrtou tvorby tohto postmoderného gramofónového je konceptuálne myslenie. Pri òom sa èasto prepája zvuk a s inými médiami a odkazuje aj na okolitú skutoènos. Na konceptuálnom parkete sa DJ Spooky cíti naozaj doma. Ak vždy platilo, že umenie nemožno vníma oddelene od reality, v súèasnej tvorbe to platí ešte o to viac, že dnešní postmoderní umelci sa hrajú aj s históriou a ich vášeò pre remixovanie skutoènosti sa nezastaví pre nièím.
 
 
Radost FX
DJ Spooky That Subliminal Kid
 
ďalšie texty autora
Resistence Festival: different state of mind! Avízo
Konfrontationen 2004: inovatívni hudobníci majú zraz v Nickelsdorfe Avízo
Jazz Saalfelden 2003 - preèo tam ís Avízo
Kúpte si Springerin! Rec
 
články autora
Douglas Repetto: Čudné veci s elektrinou 26
Fran Ilich: Založte si banku! 26
Golo Föllmer: Hudba v sieti 23-24
Špeciálna sekcia: Médiá? Umenie? Komunity? Inštitúcie? 23-24
Hudba falošná a fiktívna / Miro Tóth 21-22
„Baumaxizácia“ verejného priestoru / Michal Moravčík 21-22
Google zje sám seba 20
Komiks ako nočná mora
Rozhovor s Maxom Anderssonom
13
Berlin: Die Hauptstadt 13
Počítač vás paralyzuje
Rozhovor s Alexejom Šulginom
13
Who is doing the art of tomorrow?
Ars Electronica 2001
3/2001
Rozhovor s Johnom Oswaldom 2/2001
Nostalgia za budúcnosťou
Ky8ersv3t, um3n13 & myst1c1zmu5
2/2001

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori