everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Kúpte si Springerin!
Slávo Krekovič
 

 
 
Vo väèšine krajín má súèasné výtvarné umenie svojho vyslanca aj medzi periodickou tlaèou. Medzi èasopismi samozrejme nájdeme rôzne koncepcie a názory na to, ako by malo písanie o dnešnej vizuálnej kultúre vyzera. Každý z nich si musí ujasni, èomu sa chce intenzívnejšie venova: recenzova všetky výstavy v okruhu nieko¾ko sto kilometrov? Písa o najaktuálnejších veciach, ktoré sa dejú vo svete, alebo si plni povinnos voèi lokálnej výtvarníckej obci, ktorá si radá nechá poštekli svoje ego? Rakúsky kolega, èi vlastne kolegyòa „pohodového“ a farebného èeského Umìleca èi skromnejšieho slovenského Profilu sa volá Springerin.

Polofarebný dvojmesaèník so zhruba devädesiatimi stranami, ktorý dostanete kúpi napríklad v lepších viedenských trafikách i niektorých kníhkupectvách, sa od svojich protipólov odlišuje nieko¾kými èrtami. Predovšetkým spája výhody tematických èísiel s patriène intelektuálne definovanými témami (Legitimaèné stratégie, Priestory pre bývanie, Nové kolónie, Lokálne scény, Global players) a prednosti informaèného kanála, kàmiaceho hladných èitate¾ov recenzným preh¾adom najnovších výstav vo vybraných, väèšinou európskych galériách. A napriek konzervatívnemu, až suchému dizajnu je to práve Springerin, ktorá v každom èísle nezabúda ani na informácie z prudko sa rozvíjajúcej oblasti, kde sa prirodzene prelína kreativita, technológie a ich spoloèensko-politické dosahy. Reè je o takzvanej Sieovej èasti (Netzteil), zhruba dvanástich úvodných stranách. Aj redaktorom pôvodne “tradièného” výtvarného magazínu je už totiž dnes jasné, že v poslednej dobe sa to najživšie dianie vo vizuálnej kultúre presúva z niekedy až sterilného prostredia klasických galérií do iných, menej konvenèných prostredí ako sú verejné priestranstvá èi najnovšie internet. Pod nie celkom presným názvom “nové médiá” (máme lepší?) sa už nieko¾ko rokov zhmotòujú nielen tvorivé stratégie nápaditých samoukov èi uletené nápady poèítaèových inžinierov, ale èím ïalej tým viac aj školených výtvarníkov: digitálne technológie inšpirujú k iným spôsobom myslenia, menia povahu komunikácie, sú ideálnym útoèiskom pre tých, ktorých nudia zaužívaných klišé. Internetové umenie, hacktivizmus, multimediálna tvorba, digitálne filmy a dokonca aj elektronická hudba sa tak dostali na stránky Springerin práve vïaka otvorenosti novým trendom. Sympatickú myšlienku, že jednotlivé oblasti tvorivosti a poznania sú èoraz viac prepojené a ažko ich nejakým chirurgickým rezom od seba oddeli, sa však niekedy ažko darí presadzova v praxi. A tak èo pôsobí trochu zvláštne, je akási neprepojenos troch èastí èasopisu. Uzavreté bloky (nové médiá, téma èísla, výstavy) sú pod¾a všetkého len doèasným riešením – v budúcnosti sa zrejme bude da len ažko rozlišova medzi “ešte výstavou” a “už multimediálnym projektom”, ktorý sa náhodou tematicky hodí ešte aj do konkrétneho èísla. Zdá sa, že tradícia este stále nerada prenecháva miesto nekonvenèným nápadom.
 
V poslednom vydaní Springerin sa v Sieovej èasti doèítate o DVD kompiláciách najnovších videoklipov na nemeckej scéne, o berlínskom festivale mediálneho umenia Transmediale.03 (pozri náš report) a sprievodnom maratóne elektronickej hudby Club Transmediale, èi o zraze tvorcov a obdivovate¾ov net.artu v talianskom Campobasso. Ve¾ká téma èísla Obrazová politika (Bilder-Politik) hovorí jednak o tom, ako ve¾mi vplýva aj na umeleckú tvorbu a jej reflexiu politika (fotografie z Iraku v zime 2002; architekt Rafi Segal skúma hranicu Izraela a palestínskych oblastí; èlánok o snímkach francúzskej kolónie - Alžírska, nafotený známym sociológom Pierrom Bourdieauom), jednak o širšom chápaní politiky ako pozadia vlastne akejko¾vek reprezentácie obrazovými prostriedkami. Aj v tomto èísle sa ukazuje, ako západný umelecký svet unavený vlastnou kultúrou s nádejou obracia zrak k periférii: po východnej Európe na zaèiatku devädesiatych rokov sa hitom stávajú najmä rozvojové krajiny. Pozrime sa na predchádzajúce témy Springerin: Outside Europe, Kartografie, Blízky Východ, Ïaleký Východ... Je to možno len módna vlna, ale možno tiež precitnutie z európskej sebestrednosti. V každom prípade však pôsobí osviežujúco. A nakoniec - pre nemecky nehovoriacich surferov má webová sekcia Springerin v zálohe anglické preklady niektorých textov.
 
 
www.springerin.at


 
ďalšie texty autora
Resistence Festival: different state of mind! Avízo
DJ Spooky That Subliminal Kid v Prahe Avízo
Konfrontationen 2004: inovatívni hudobníci majú zraz v Nickelsdorfe Avízo
Jazz Saalfelden 2003 - preèo tam ís Avízo
 
články autora
Douglas Repetto: Čudné veci s elektrinou 26
Fran Ilich: Založte si banku! 26
Golo Föllmer: Hudba v sieti 23-24
Špeciálna sekcia: Médiá? Umenie? Komunity? Inštitúcie? 23-24
Hudba falošná a fiktívna / Miro Tóth 21-22
„Baumaxizácia“ verejného priestoru / Michal Moravčík 21-22
Google zje sám seba 20
Komiks ako nočná mora
Rozhovor s Maxom Anderssonom
13
Berlin: Die Hauptstadt 13
Počítač vás paralyzuje
Rozhovor s Alexejom Šulginom
13
Who is doing the art of tomorrow?
Ars Electronica 2001
3/2001
Rozhovor s Johnom Oswaldom 2/2001
Nostalgia za budúcnosťou
Ky8ersv3t, um3n13 & myst1c1zmu5
2/2001

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori