everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Èo dokáže Proce55ing
Martin Vysoký
 
 
Proce55ing je nové programovacie prostredie pre grafických majstrov, ktoré vyvíja tím ¾udí v MIT Media Labe a ktorého vznik iniciovali doktorand na MIT Ben Fry and Casey Reas z Interaction Design Institute Ivrea v severnom Taliansku.
Po revoluènom softvéri Design By Numbers, ktorý umožòoval vytvára operácie už nie interpretáciou písaného kódu, ale na základe vizuálnych metafor, prichádza z podobných kruhov jeho nasledovník: ïalší, o èosi komplexnejší systém. Hoci je Proce55ing vlastne výukovým a skicovacím softvérom pre dizajnérov, chce záujemcom vštepi základné koncepty vizuálnej tvorby budúcnosti tak, že im umožòuje programova vlastné aplikácie. Hlavným cie¾om je skúma možnosti, ponúkané novými technlógiami: Proce55ing myslí nielen na tvorbu 2D a 3D grafiky, ale aj na možnosti interaktivity v reálnom èase, takže si v òom napríklad ¾ahko môžete vytvori jednoduchú poèítaèovú hru. Tú potom vložíte do webovej stránky ako java aplet a dielo je hotové. Ide o prelomový softvér v ranom štádiu vývoja: zatia¾ existuje síce len jeho alfa verzia, urèená pre zvedavých testovaèov, ale na domovskej stránke neustále pribúdajú hotové práce-programèeky, ktoré presvedèia aj kreatívne indivíduá s menej vrúcnym vzahom k technike. Pozoruhodný projekt Valence od samotného Bena Frya, predstavený aj na Ars electronice, bol zostrojený práve v Proce55ingu: experimentálna aplikácia vytvára vizuálne reprezentácie štruktúr a vzahov v rámci ve¾kých súborov informácií, ako je napríklad štruktúra genetického kódu alebo text knihy. Casey Reas zase v Tissue prispel simuláciou života – množstvo malých organizmov rastie a reaguje na pohyby a zámery novodobého Stvorite¾a za monitorom.
 
 
www.proce55ing.net
 
ďalšie texty autora
MANITOBA live in BA! Avízo
Kanadské audiovizuálne rekviem v A4 Avízo
Skupina bubeníka Lucasa Niggliho bude hra v A4 Avízo
STEFAN BETKE alias POLE: interview Plus
Datatransfer: od videoklipom k poèítaèovým hrám Avízo
Digitopia III vs. Wilsonic: laptopová invázia Avízo
Umelý život útoèí Rec
Kvety živé a èi scanované? Rec

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori