everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

STEFAN BETKE alias POLE: interview
Martin Vysoký
 

 

 
 
Na dubovo basové podklady postupne ukladá ïalšie vrstvy clicks‘n‘cuts zvukov, z ktorých sa obèas prederie do popredia krátky fragment melancholickej melódie. Na novom albume je to však inak: jemné a hravé praskoty ustupujú hip-hopovo ladenej atmosfére ažkých a minimalistických beatov obohatenej o skutoèný rap. Viac Pole o sebe prezrádza v rozhovore, ktorý sa uskutoènil poèas jeho nedávneho koncertu v Bratislave.

Tvoje doterajšie nahrávky boli kombináciou dub music a clicks‘n‘cuts. Na novom sólovom albume ale poèujeme iba rovné beaty, šumy a praskoty sa skoro úplne vytratili. Chcel si naštva svojich fanúšikov?
No, ak mám by úprimný, cítil som sa už trocha nudne pri omie¾aní tých istých postupov. Myslím, že všetky tie klikance sú už tiež rovnako prefláknuté. Pre mòa ako producenta zvukov je dôležité rozvíja vlastný zvuk a skúša nové možnosti.
 
Jan Jelinek experimentuje s hlasom, Atom Heart alias Uwe Schmidt h¾adá pre svoj nový projekt speváèku, na tvojom novom albume po prvýkrát poèujeme spev. Je to len náhoda, že najväèšie hviezdy nemeckej elektronickej hudby sa rozhodli nerobi iba inštrumentálnu hudbu?
Hm, myslím, že je to prirodzený rozvoj. Po viac než desiatich rokoch inštrumentálnej hudby je zaujímavé znova využi ¾udský hlas v úlohe samostatného nástroja. Myslím, že to funguje a robí scénu súèasnej elektronickej hudby zaujímavejšou.
 
Ako si prišiel práve na rappera Fat Jona z amerického Ohia?
Stretol som ho v Berlíne a keïže je fakt skvelý a okamžite pochopil o èo ide, vedel som, že to bude správny partner. Práca s ním šla ako po masle.
 
V zaèiatkoch svojej kariéry si tvrdil, že tráviš ve¾a èasu redukovaním zvukových štruktúr mojich skladieb tak, aby si vytvoril jednoduchý, no silný základ. Stále si za tým stojíš?
Absolútne. Moja základná idea je stále rovnaká.
 
Veríš v existenciu scény, ktorú novinári oznaèujú ako New Sound of Berlin?
Nemám rád tieto znaèky. Berlín má ve¾kú scénu a nájdete tu ve¾kú rozmanitos hudobných žánrov od techna, cez clicks & cuts, industriálu, rocku až po jazz. Je zjednodušujúce hovori o Berlin sounde, tých soundov je totiž nieko¾ko.
 
Takže neveríš ani v komunity spriaznených hudobníkov?
Nie. Verím v diskusie.
 
Label ~ Scape vznikol v roku 1999 a okrem tvojich nahrávok produkuje napríklad aj Barbaru Morgenstern èi remixy Depeche Mode od Egoexpress. Preèo èlovek spoluvlastniaci nezávislé vydavate¾stvo vydá album pod hlavièkou ve¾kého vydavate¾a?
Mute je už vyše dvadsa rokov jeden z mojich najob¾úbenejších labelov. Myslím, že pre hudobníka je lepšie, ak nemusí sám predáva vlastné nahrávky. Môžem viac èasu venova výluène hudbe.
 
Na nedávnom koncerte v Bratislave si hral skladby z nového albumu, ale v trocha inej úprave. Vždy to tak robíš?
Každý koncert je špeciálny. Väèšina vecí bola naozaj z nového albumu, len som ich zahral viac dubby. Tak mi to sadlo do atmosféry veèera.

Vïaka Miloshovi za poskytnutie fotiek a zorganizovanie akcie
 
 
~scape records
 
ďalšie texty autora
MANITOBA live in BA! Avízo
Kanadské audiovizuálne rekviem v A4 Avízo
Skupina bubeníka Lucasa Niggliho bude hra v A4 Avízo
Datatransfer: od videoklipom k poèítaèovým hrám Avízo
Digitopia III vs. Wilsonic: laptopová invázia Avízo
Umelý život útoèí Rec
Kvety živé a èi scanované? Rec
Èo dokáže Proce55ing Rec

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori