everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Digitopia III vs. Wilsonic: laptopová invázia
Martin Vysoký
 

 

 

 

 
 
Zraz priaznivcov súèasnej elektronickej hudby sa udeje v Bratislave v stredu 28. mája o 21.00. Nemali by ste na òom chýba: v klube Terminal vystúpi k¾úèová osobnos berlínskej elektronickej scény Jan Jelinek, rakúsko-baskické laptopové duo Christof Kurzmann & Mattin a slovenský projekt Double Fair.

Trojkoncert v novootvorenom klube Terminal na Špitálskej ulici (ex-Charlie's), ktorý sa koná v rámci festivalu umenia a nových médií Multiplace, je pokraèovaním cyklu Digitópia. Cie¾om série, ktorú pripravuje èasopis 3/4 REVUE spolu s ïalšími organizátormi (Digitópia III vs. Wilsonic je, ako vidno už z názvu, koprodukciou s festivalom Wilsonic) je mapova stav elektroakustickej hudobnej a multimediálnej tvorby na zaèiatku 21. storoèia, v ktorej prevláda digitálne vytváranie a spracovávanie zvukov v reálnom èase. Medzinárodný projekt Digitopia – digitálna utópia – kladie otázku o ïalšom smerovaní hudby vo veku nových technológií a chce ponúknu publiku, zaujímajúcemu sa o aktuálne dianie na scéne inovatívneho zvukového umenia, nieko¾ko možných vízií.

Meno Jana Jelinka sa od jeho príchodu do Berlína v roku 1995 èoraz èastejšie skloòuje v súvislosti s fenoménom, ktorí zvyknú kritici oznaèova ako 'new sound of Berlin'. Nová vlna progresívnej elektronickej hudby prichádza práve z nemeckej metropole a Jelinek, ktorý bol minulý rok bol ocenený ako najlepší elektronický hudobník vo výroèných rebríèkoch vplyvného nemeckého èasopisu De:Bug, patrí k jej k¾úèovým osobnostiam. Premyslenou prácou s drobnými zvukmi, praskaniami a vrstvením fragmentov samplov zo starých nahrávok dokázal Jelinek vytvori svoj osobitý a rozpoznate¾ný štýl. S nahrávkou Loop-Finding-Jazz-Records Jelinek upútal pozornos svetovej hudobnej verejnosti: dobové jazzové platne z 60. a 70. rokov mu poslúžili ako zdroj materiálu, ktorý sa však nároèným editovaním v poèítaèi zmenil na nepoznanie. Ukázalo sa, že metóda digitálneho strihu, 'cut and paste', sa môže sta v rukách šikovného absolventa sociológie silným nástrojom. Z pôvodného koloritu jazzových nahrávok zostala iba jemná príchu – Jelinek z mikroskopických útržkov pôvodných samplov pomocou pulzujúcich sluèiek vystaval originálne dielo s neopakovate¾nou atmosférou.
Jelinkovou doménou je spojenie rafinovaného digitálneho spracovania zvukov s improvizáciou – najlepšou ukážkou tohto prístupu je CD Improvisations and Edits, Tokyo 26.09.2001 (Audiosphere, 2001), ktoré u nás distribuuje Wegart. Èerstvú novinku La Nouvelle Pauvreté (~Scape, 2003) niektorí považujú za posun smerom k popu – v skutoènosti však ide iba o ïalší rafinovaný kultúrny remix, ktorým Jelinek nastavuje zrkadlo súèasnej popkultúre.

Christof Kurzmann patrí k popredným predstavite¾om viedenskej elektronickej hudby. Zakladate¾ labelu Charhizma od konca 90. rokov so svojím laptopom úèinkoval na mnohých svetových pódiách, èi už sólovo, alebo v spolupráci s ïalšími hviezdami progresívnej hudby (Tom Cora, Zeena Parkins, Fennesz, Scanner, Jim O´Rourke, Jon Rose, Taku Sugimoto, Toshimaru Nakamura, Klangforum Wien, Metamkine...). Jeho štýl hry je ukážkou striedmeho a rozvážneho prístupu k využívaniu nových technológií, ktoré sa v jeho rukách nestávajú nástrojom lacnej zábavy, ale odha¾ujú vzrušujúce možnosti novej hudobnej tvorby. Kurzmann príde do Bratislavy spolu s baskickým elektronickým experimentátorom Mattinom, ktorý sa preslávil originálnou technikou práce s gitarovými spätnými väzbami a ich poèítaèovým spracúvaním.

Úvod veèera bude patri domácej scéne. Inovatívny hudobník Jozef Vlk, zožal okrem iného úspech aj na minulom podujatí Wilsonic v duu nazvanom Tea Peak. Vlkov projekt Double Fair s¾ubuje príjemné prekvapenia.
 
 
www.multiplace.sk
www.terminalclub.sk
www.scape-records.de
www.charhizma.com
www.mattin.org
www.wilsonic.sk
 
ďalšie texty autora
MANITOBA live in BA! Avízo
Kanadské audiovizuálne rekviem v A4 Avízo
Skupina bubeníka Lucasa Niggliho bude hra v A4 Avízo
STEFAN BETKE alias POLE: interview Plus
Datatransfer: od videoklipom k poèítaèovým hrám Avízo
Umelý život útoèí Rec
Kvety živé a èi scanované? Rec
Èo dokáže Proce55ing Rec

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori