everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Kanadské audiovizuálne rekviem v A4
Martin Vysoký
 

 

 

 
 
V sobotu 14. februára o 20.00 h sa v Nultom priestore A4 na Nám. SNP 12 v Bratislave uskutoèní slovenská premiéra unikátneho multimediálneho projektu The Automated Prayer Machine kanadských umelkýò Annabelle Chvostek a Anny Friz.

Rádio je èasto nosite¾om zlých správ – vojna, utrpenie èi oficiálne prejavy plné nenávisti nepovzbudzujú poslucháèov k aktivite, ale majú za následok skôr apatiu a depresiu. Dve rodáèky z Montrealu sa vo svojom audiovizuálnom rekviem pre akordeón, husle, hlas a elektroniku rozhodli obráti negatívnu úlohu elektronických médií. Za pomoci "modlitebného automatu" ponúknu protilátku na beznádej, ktorú ukazujú vo svojom spravodajskom vysielaní elektronické médiá.

"Vytvárame rozpínavý zvukový priestor kombinovaním a manipulovaním vysielaného signálu z lokálnych rádiostaníc cez malý FM vysielaè, èím sa znásobuje poèet rozhlasových prijímaèov v publiku. Digitálna videoprojekcia, hra na akordeóne, husliach a naše hlasy uzatvárajú kruh a aktivujú metaforický modlitebný automat," hovoria Kanaïanky o svojom projekte, ktorý prichádzajú po Berlíne, Rotterdame a Viedni naživo predstavi aj do Bratislavy.

Annabelle Chvostek už ako sedemroèná vystupovala s Kanadskou opernou spoloènosou. Ako tínedžerka sa zaèala venova akustickému popjazzu a stala sa jednou zo známych osobností montrealskej hudobnej scény. Dnes sa venuje experimentálnej elektronickej hudbe, hráva v jazzových súboroch a je vyh¾adávanou hudobnou spolupracovníèkou filmárov i taneèníkov.

Anna Friz sa venuje sound artu a rozhlasovému pirátstvu. Jej zvukové inštalácie a koncerty možno vidie na prestážnych zahranièných podujatiach ako sú napríklad festival umenia nových médií Ars Electronica v Linzi èi Third Coast Audio Festival v Chicagu. Friz je autorkou mnohých rádiových projektov pre rakúske Kunstradio ORF a sie nezávislých vysielaèov po celom svete.
 
 
The Automated Prayer Machine Web
APM @ Kunstradio Live
Annabelle Chvostek
Anna Friz
 
ďalšie texty autora
MANITOBA live in BA! Avízo
Skupina bubeníka Lucasa Niggliho bude hra v A4 Avízo
STEFAN BETKE alias POLE: interview Plus
Datatransfer: od videoklipom k poèítaèovým hrám Avízo
Digitopia III vs. Wilsonic: laptopová invázia Avízo
Umelý život útoèí Rec
Kvety živé a èi scanované? Rec
Èo dokáže Proce55ing Rec

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori