everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Umelý život útoèí
Martin Vysoký
 
 
Singlecell je webový beštiár prazvláštnych bytostí, ktoré majú jednu spoloènú vlastnos – existujú iba na online. Poèas roku 2001 v òom každý mesiac pribúdalo jedno plne „interaktívne“ zviera, „objavené“ niektorým zo zúèastnených umelcov.

Súèasné technológie už prepožièiavajú dizajnu okrem klasickej interaktivity aj istú inteligenciu a umelý život sa v redukovanej podobe zo softvérových laboratórií dostáva aj na monitory bežných surferov. Zdá sa, že vizuálne umenie a inžinierstvo onedlho splodia novú disciplínu – kyberbiológiu. Ojedinelý webový projekt, predstavujúci grafickú odozvu na výskum umelej inteligencie, sa na zaèiatku decembra 2002 dožil aj pokraèovania pod názvom Doublecell, v ktorom ide už o interakcie trochu zložitejšieho druhu. Témou už totiž nie sú jednotlivé bytosti, ale celé „responzívne ekológie“, vizuálne prostredia, ktoré žijú svojím vlastným životom a reagujú na pohyby užívate¾ovej myši. Sofistikovaná architektúra týchto rozhraní odráža v rôznych mutáciách vzahy medzi rôznymi prvkami, ktoré vytvárajú dvojèatá, páry, nájdeme tu využité princípy symetrie a zrkadlenia, binárne organizmy, vzahy parazita a jeho obete, rodièovské relácie a mnoho ïalších vizuálnych reprezentácií. Tie však nemusíte skúma – staèí sa jednoducho pozera – a „nieèo“ robi, ostatné zaobstará softvér a jeho tvorcovia: nájdeme tu spoluautora akutálne vyvíjaného vizuálneho programovacieho prostredia Proce55ing (pozri recenziu) Caseyho Reasa, Christophera Faheyho, liu, Joshuu Davisa a ïalších umelcov, z ktorých každý predkladá svoju sugestívnu verziu/víziu kybernetického života.
 
 
www.singlecell.org
 
ďalšie texty autora
MANITOBA live in BA! Avízo
Kanadské audiovizuálne rekviem v A4 Avízo
Skupina bubeníka Lucasa Niggliho bude hra v A4 Avízo
STEFAN BETKE alias POLE: interview Plus
Datatransfer: od videoklipom k poèítaèovým hrám Avízo
Digitopia III vs. Wilsonic: laptopová invázia Avízo
Kvety živé a èi scanované? Rec
Èo dokáže Proce55ing Rec

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori