everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Kvety živé a èi scanované?
Martin Vysoký
 
 
Katinka Matson je meno, ktoré by malo èosi hovori všetkým digitálnym freakom – známa umelkyòa, spoluzakladate¾ka nadácie The Edge, autorka a editorka viacerých kníh o nových médiách a budúcnosti technológií (u nás napríklad vyšiel zborník Ako sa veci majú, ktorý zostavila spolu s guru digitálnych literátov Johnom Brockmanom). Jej webstránka teraz žije najnovším projektom, ktorý ve¾a vypovedá o stave súèasného umenia, využívajúceho nové technológie.

Online galéria predstavuje diela, na ktorých umelkyòa pracovala v poslednom období – sú to prekrásne farebné kvetiny. Nie, nie sú to fotografie ani ma¾by – Katinka Matson jednoducho naskenovala kvety. Najmä tulipány. Z èierneho pozadia sa vynárajú okvetia v rôznych farebných kombináciách. Pravdupovediac, nápad to ani nie je taký originálny, podobné veci sa pred èasom mihli aj v ktorejsi bratislavskej galérii. Isteže, tie kvetiny majú èosi do seba – sú hyperrealisticky pôsobivé, ale najmä – vïaka inej snímacej technike skrátka vyzerajú inak ako na fotke. Zaujímavejší ako pôvab skenovaných objektov je však nepochybne poukázanie na posun, ktorý v umeleckej tvorbe nastáva vo vzahu k médiu a ktorý sa, ako som už spomenul, zaèína súbežne prejavova u viacerých výtvarníkov. Nieèo skrátka visí vo vzduchu a vývoj vizuálneho umenia má svoje vnútorné zákonitosti. Renesanciou zobrazovania sa po ma¾be a fotke zaèína nová éra kreativity: preè s lo-fi estetikou raných digitálnych pokusov, nastala doba fascinujúcich obrázkov s ultravysokým rozlíšením (len èi aj nieèoho viac...?)! Zároveò sa vraciame spä do lona prírody. Svet videný umelým okom skenera je, samozrejme, odrazom toho reálneho – ibaže je… dokonalejší?
 
 
www.katinkamatson.com
 
ďalšie texty autora
MANITOBA live in BA! Avízo
Kanadské audiovizuálne rekviem v A4 Avízo
Skupina bubeníka Lucasa Niggliho bude hra v A4 Avízo
STEFAN BETKE alias POLE: interview Plus
Datatransfer: od videoklipom k poèítaèovým hrám Avízo
Digitopia III vs. Wilsonic: laptopová invázia Avízo
Umelý život útoèí Rec
Èo dokáže Proce55ing Rec

 
 

<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori