everything is new but 3/4.   http://34.sk   english

Karlsplatz: Nikeplatz
Dušan Barok
 

 

 

 

 

 
 
Mobilný hi-tech kontajner na Karlsplatzi uprostred Viedne: Nike-Infobox. Na okne svieti nápis: "Èoskoro: Nikeplatz namiesto Karlsplatz. Vstúpte a dozviete sa viac." Od zaèiatku októbra je plán na zmenu názvu námestia avizovaný tiež na stránke nikeground.com a letákoch po celom meste.

Nikeground.com: "Picture this: rethinking space. Having the chance to redesign the city where you live, waking up in the morning and changing the names of streets and squares, to imagine bizarre monuments and then the next day see them become real. It’s the dream of every citizen, it’s Nike Ground!"

Na námestí bude vztýèený 36m dlhý a 18m vysoký monument loga Nike, Swoosh, vyrobený zo "špeciálnej ocele pokrytej èervenou živicou z recyklovaných podrážok tenisiek."

Nikeground.com: "The event will celebrate the 40 years that have passed since the foundation of the mythical Blue Ribbon Shoes in 1964; the brand that would later become Nike. This name change is one of the most awaited cultural events of the year and will feature fashion, music, sport and art events according to the Nike Lifestyle in the entire city."

Subject: Public.

Po umiestnení kontajnera na námestí sú rakúske denníky okamžite zasypávané listami a emailami znepokojených obyvate¾ov mesta. Nikto s nimi predaj historického námestia nadnárodnej spoloènosti nekonzultoval. Ženský hlas na Nikeground hotline v¾údne prijíma všetky otázky a kritiku.

Spoloènos Nike aj Mesto Viedeò odmietajú nies za Nikeground akúko¾vek zodpovednos. Nike vydáva tlaèovú správu o narušení ochrannej známky. Mesto ubezpeèuje verejnos, že "názvy ulíc sa nemôžu meni s výnimkou ve¾kej podobnosti iným názvom."

Obèianska protikampaò Oeffnet den Karlsplatz robí z Nikeground celonárodnú záležitos. Jednotky krízového manažmentu Nike sa pohybujú v okolí a vnútri Infoboxu a hrozia žalobami, no žiaden súdny príkaz vydaný nie je.

Fwd: Updating urban space.

Nike-odeté usmiate dvojièky vítajú návštevníkov v Infoboxe: "Nike hodlá umiestni svoju slávnu znaèku na námestia, ulice, parky a bulváry. Názvy Nikesquare, Nikestreet, Piazzanike, Plazanike, èi Nikestrasse sa objavia v najväèších mestách sveta v nadchádzajúcich rokoch."

Mythopoesis: Story Making is Life Making.

Tlaèová správa na.org: "..tento takmer neuverite¾ný trik je prácou organizácie známej ako.org, a tentokrát je hraný na celé mesto." Hovorkyòa Eva Mattes: "Pre tento projekt sme chceli použi celé mesto ako javisko pre obrovskú urbánnu performance, divadelnú show pre niè netušiace obecenstvo/úèinkujúcich. Chceli sme vytvori kolektívnu halucináciu schopnú zmeni vnímanie mesta v èo najúplnejšom podaní."

Skupina už dlhšie vo svojích projektoch aplikuje mýty v prostredí nových komunikaèných technológií. Cie¾: maximálna vidite¾nos s minimálnym úsilím.

Projekt prebieha v spolupráci s netculture inštitúciou Public Netbase.

Konrad Becker, riadite¾ Public Netbase: "Nikeground nie je len hyperreálnym prejavom umeleckej slobody manipulova symboly každodenného života, ale aj zásahom do urbánneho a mediálneho priestoru, otvárajúcim debatu o symbolickej dominantnosti súkromných záujmov vo verejnom priestore."

Re: realita.

Charlie Kaufman: Being John Malkovich. Chuck Palahniuk: Fight Club. Vít Klusák: Èeský sen. Michal Hvorecký: Lovci a zberaèi.

Hacktivizmus transcenduje internet. Reinžiniering reality. Nástroj: médiá.

De:

14. októbra firma Nike v žalobe žiada viedenskú Public Netbase o 78.000 euro.

Nike-Infobox má v pláne opusti Karlsplatz 26. októbra.
 
 
Nikeground
www.nikeground.com

Public Netbase
www.t0.or.at

0100101110101101.org
 
ďalšie texty autora
Tip na výlet: súèasná Abstrakcia vo Viedni Avízo
 
články autora
Rozhovor s Dianou McCarty 27-28
Interview with Diana McCarty 27-28
Rozhovor s Michalom Murinom 27-28
An interview with Michal Murin 27-28
Călin Man: Kinema Ikon 27-28
Călin Man: Kinema Ikon 27-28
Rasa Smite a Raitis Smits: RIXC 27-28
Rasa Smite and Raitis Smits: RIXC 27-28
Neslúžime obsahu
Rozhovor s Dirkom Paesmansom (Jodi.org)
20
6. pomo exhibícia dejín súčasnosti. astrálna show v spätnom zrkadle. kolektívna sychronizácia. bits&pieces mauzólea prítomnosti. implózia slovnej zásoby. minulosť v bezvedomí. boh v cieľovej rovinke. aj pápež má mobil. ľudstvo? pokus sa podaril. 3.. 2.. 1.. 16
Zden 15
Net.art
Internet ako umelecké médium
1/2001

 
 

update <dusan> 30 okt 2003 11.46
Quite apart from the fact that this is an attempt to ban a work of art,
the Commercial Court of Vienna has rejected Nike's plea for a provisional
injunction on formal grounds. The decision was based on the fact that the law suit
against Public Netbase was filed by Nike International. This company has its principal
office not in Austria, but in the USA and
therefore would have been required to pay a deposit covering the cost of litigation
in case of a ruling in favor of Public Netbase.

Konrad Becker/Public Netbase: "The Court's decision motivates us to protect the
freedom of art against the ruthlessness of corporations with even more determination in the future."

Ted Pikul/0100101110101101.org: "Nike is a perfect subject for a work of art. The Swoosh is probably the most viewable
brand on earth, more than any political or religious symbol. Now these giants are loosing control over their own brands, which in the hands of pop culture are turning into boomerangs."
 
01 goes on ;) <dusan> 29 okt 2003 09.58
As of today, 0100101110110101.ORG gives up control over its own Internet
domain name and associated website and E-Mail addresses.
http://www.0100101110110101.org now points to an advertisement page of a
Internet domain reseller from where it can be purchased for an estimated
price of EUR 10,000.
"WE WANT BUSINESS WITH YOU. RECUPERATE US"
 
<< < 1/1 > >>
 
meno
odkaz
 
email
subjekt
kontrola (vpíšte sem slovo TOBAGO veľkými písmenami)
 
 
<< späť
©20023456789101112 atrakt art  |  emigre by satori